Hoppa till innehåll

Stadsutvecklingsnämndens beslut 9.2.2021

Plan för genomförande av markanvändning 2021 -2025

Syftet med planen är att styra markanvändningsprocessen som möjliggör bostadsproduktionen och arbetsplatsbyggandet. 

I planen för genomförande av markanvändning anges för de följande fem åren tidsplaner för markanskaffning, planläggning, planering och byggande av kommunaltekniken samt tomtöverlåtelse som behövs för nybyggnad. Dessutom beräknas kostnaderna som uppstår i processens olika skeden och inkomsterna från tomtförsäljning och tomtarrende. Med planen strävas efter att garantera att resurserna är rätt dimensionerade och finansieringen rätt tidsplanerad. 

Stadsutvecklingsnämnden godkände enhälligt planen för genomförande av markanvändning. 

Val av huvudentreprenör för Alexparkens strandmur

Stadsutvecklingsnämnden beslutar välja Kreate Oy (FI01687166), som lämnade det billigaste anbudet, 1 429 400,00 euro (moms 0%), som huvudentreprenör för Alexparkens strandmur. 

Övriga ärenden

Även de övriga nämndebesluten överensstämde med beredningen och var enhälliga.