Hoppa till innehåll

Svenskspråkiga utbildningssektionens möte 21.11.2023

Borgå logo.

Läsårets arbets- och lovdagar

Inför nämndens behandling av läsårets arbets- och lovdagar ansåg sektionen att vårdnadshavarnas åsikt ska väga mest. Vidare vill sektionen att jullovet oberoende av år bör sträcka sig över trettondagen. Höstlovets längd kan variera från år till år och besluten om kommande läsår skall göras utgående från vad kalendermässigt är vettigast för det givna året. För att underlätta familjernas möjligheter att planera sina semestrar föreslår sektionen att beslut alltid ges för minst två år i taget. Nämnden för växande och lärande besluter om kommande läsår samt riktlinjer för de kommande åren på sitt följande möte torsdag 23.11.

Antagning av studerande till Borgå Gymnasium

Borgå Gymnasium kan anta 110 nya studerande läsåret 2024-2025. Medeltalsgränsen på 7,0 på grundskolans avgångsbetyg är en grund för antagning.

Närskola för åk 7

Lyceiparkens skola den nya närskolan på åk 7 för de elever som har Grännäs, Sannäs, Vårberga och Kvarnbackens skolor som sin närskola. Eleverna som har Hindhår, Eklöfska och Kullo skolor som sin närskola, hänvisas till Strömborgska skolan. För de elever som redan har Strömborgska skolan som sin närskola, görs inget nytt närskolebeslut inför åk 7. För de elever som går i en sekundär skola, görs ett närskolebeslut inför åk 7, enligt den adress som finns i befolkningsregistret och som skulle vara elevens närskola på årskurs 6. Besluten om närskola görs inom november.

Elevantalet i de svenska skolorna

Elevantalet i de svenska skolorna var 20.9 2023 sammanlagt 1698. På mötet presenterades även statistik från befolkningsregistret över födda barn per kalenderår med svenska som modersmål och per de nio svenskspråkiga skolornas upptagningsområde. Enligt den statistiken går det läsåret 2029-30 drygt 1500 barn i de svenskspråkiga skolorna. Denna statistik beaktar inte inflyttning, uppskattningar om inre eller yttre flyttrörelser, uppskattningar om stadsplaneringens effekter på ökningen av elev- eller barnantalet eller utvecklingen av nativiteten i Borgå.

Två ärenden med ändrade beslut

Föredragningslistan finns på stadens hemsida. I de två ärendena om läsårets arbets- och lovdagar beslöt sektionen enhälligt följande:

Sektionen konstaterade att skillnaderna mellan språkgruppernas önskemål varierade men alla önskar att jullovet inte kortas av för mycket.

Sektionen konstaterade att vårdnadshavarnas åsikt ska väga mest. Sektionen ansåg att jullovet oberoende av år bör sträcka sig över trettondagen. Beslut bör göras utgående från vad kalendermässigt är vettigast för det givna året, vilket betyder att höstlovets längd varierar från år till år. För att underlätta familjernas möjligheter att planera sina semestrar föreslog sektionen att beslut alltid ges för minst två år i taget.

Sektionen presenterades och antecknade för kännedom det förslag som beretts till nämnden och konstaterade att det utlåtande sektionen gav i ärendet om modellen gäller även i detta ärende.