Hoppa till innehåll

Svenskspråkiga Utbildningssektionens möte 14.3.2024

Borgå logo.

Borgå Gymnasiums läsår

I Borgå Gymnasiums budget för år 2024 finns budgeterat 1 474 300 € för lönekostnader. Motsvarande summa år 2023 var 1 422 400 €. Den totala resursen som ska användas för lärarlöner indelas i en timresurs och en gymnasieresurs. Därtill kommer lönerna för studiehandledarna, specialläraren, studiesekreteraren och rektor.

Gymnasieresursen räknas ut på basen av antalet studerande och därtill läggs en grundresurs. Gymnasieresursen ska i första hand användas för ersättning av studentskrivningsarbete. Lärarkåren fördelar den resterande delen på arbetsuppgifter som inte ersätts på annat sätt, t.ex. handledare för studerandekårsstyrelse och tutorer, olika projekt, temadagar, studerandekårens årsbok. Timresursen kommer att vara på samma nivå det kommande läsåret som detta läsår.

Digistigen

Digistigen i Borgå fungerar som tillägg till och specificering av den lokala läroplanen och har uppgjorts för ett antal år sedan. Digistigen baserar sig på beskrivningar för digital kompetens som finns nationellt. Syftet är att förstärka medieläskunnigheten, den digitala kompetensen samt programmeringskunnandet från småbarnspedagogiken till grundskolan. Sektionen beslöt att Digistigen skall uppdateras.

Sagobackens förskola

Sektionen antecknade för kännedom den av stadsstyrelsen godkända projektplanen för en tillbyggnad i samband med Kvarnbackens skola. Tillbyggnaden behövs för att trygga den svenskspråkiga servicen inom småbarnspedagogik på centrumområdet. Sagobackens förskoleverksamhet kommer att flytta till nybyggnaden. Sektionen anser vidare att skede 2 av detta projekt bör finnas med i budgeten för 2025.