Hoppa till innehåll

Svenskspråkiga utbildningssektionens möte 7.5.2024

Borgå logo.

Kartläggning av elev- och studerandevårdstjänster på svenskspråkiga utbildningssektionens möte

Elev-och studerandevårdstjänsterna är avsedda för förskolebarn, för elever inom den grundläggande utbildningen samt för gymnasieelever och studerande på andra stadiet. Elev- och studerandevården ska ordnas som systematiskt samarbete mellan undervisningsväsendet och välfärdsområdet. Personalen inom elev- och studerandevårdstjänsterna arbetar i Östra Nylands välfärdsområdes tjänst och skolornas personal i Borgå stads tjänst. Elev- och studerandevårdstjänsterna följs upp av den regionala samarbetsgruppen för elevvården på Östra Nylands välfärdsområde och av Borgå stads styrgrupp för elevvården.

För uppskattningen av det totala behovet av elev- och studerandevård och tillgängliga elev- och studerandevårdstjänster (skolhälsovård samt kurators- och psykologtjänster) sammanställs uppgifter för varje skola och förskole enhet. I uppskattningen av det totala behovet av elev- och studerandevård ingår resurser som behövs för den gemensamma och individuella elev- och studerandevården samt resurser som behövs för samarbetet. Uppskattningen av det totala servicebehovet inom Borgå stads förskoleundervisning och grundläggande undervisning sammanfattas och används i diskussioner med välfärdsområdet.

En preliminär kartläggning över uppskattningen av behovet presenterades för sektionen.

Uppdateringar av läroplanen

Under läsåret 2023-2024 har det gjorts ett omfattande arbete med uppdateringar av den lokala läroplanen. Målet med uppdateringarna är att läroplanen skall fungera som stöd för lärarnas arbete samtidigt som den möjliggör ett allt mera enhetligt och jämlikt arbete inom och mellan skolorna. De viktigaste uppdateringarna diskuterades av sektionen som återkommer till ärendet på mötet i juni.

Pilotprojekt

I det av nämnden för växande och lärande behandlade stadens program för effektivisering och balansering av stadens ekonomi, finns digitala verktyg inom undervisningen som ett moment där utgifterna skall minska. Ett första steg är att starta ett pilotprojekt med Google for Education, där några skolor deltar under läsåret 2024-25. Målet med försöket är att testa Googles verktyg för undervisning ur en teknisk, organisatorisk och pedagogisk synvinkel. Pilotprojektet utvärderas och uppföljs kontinuerligt under ledning av svenska och finska grundläggande utbildningen. Utgående från de erfarenheter som fås från försöket kommer ledningen för växande och lärande att besluta hur man fortsätter hösten 2025.