Hoppa till innehåll

Tillstånds- och tillsynsnämndens beslut 23.4.2024

Tillstånd- och tillsynsnämndens mötesschema, hösten 2024

Tillstånds- och tillsynsnämnden beslutade att sammanträda under hösten den 27.8., 24.9., 22.10., 19.11. ja 10.12.

Ansökningar om bygglov, Konstfabriksgatan 5, Västra åstranden

Bygglov söks till första etappen i ett totalbyggprojekt för byggande av två höghus och en parkeringshall på adressen Konstfabriksgatan 5, 06100 Borgå. Projektet placerar sig i området för detaljplanen Fabriksparkens trähus.


Våningsytan enligt byggrätten för bostadshöghuset med fem våningar, byggnad A, kommer att vara 2231 m2-vy, vånings- och totalytan 3400 m2. Byggnaden kommer att ha ett skyddsrum för 174 personer.
Våningsytan enligt byggrätten för bostadshöghuset med fem våningar, byggnad B, kommer att vara 3707 m2-vy, vånings- och totalytan 5649 m2.
Våningsytan i parkeringshallsbyggnaden som ska byggas under gårdsdäcket kommer att vara 1507 m2-vy.
Objektet kommer att få 96 lägenheter med storlek på 33 m2-116 m2.


Asunto Oy Porvoon Taidetehtaankatu 3 A ansöker om bygglov för nya bostadshöghus och en parkeringshall. I ansökningar om bygglov har det sökts tre små undantag. Motiveringen till de små undantagen är dimensioneringen av parkeringsplatserna som definierar byggnadernas form och storlek på marknivån.


Byggnadens huvudsakliga stommaterial kommer att vara trä med regelstomme. Fasaderna är trä med undantag av våningen på marknivå. Fasaderna är rött, mörkgrönt och ljust trä, plåttakets färg är densamma som i fasaden, balkongerna har glasräck och är inglasade. Det uppförs sammanlagt 57 bilplatser, av vilka 3 reserveras för rörelsehindrade. Av bilplatserna har 8 st. möjlighet till laddning av elbil. Det uppförs sammanlagt 237 cykelplatser. En dagvattenplan och planteringsplan har också utarbetats för fastigheten.


Sökanden ansöker om rätt att påbörja projektet mot en säkerhet enligt 144 § MarkByggL. Rätt att påbörja arbeten motiveras av projektets brådskande natur.


Tillstånds- och tillsynsnämnden beslutade att bevilja de ansökta byggloven med de villkor som ingår i beslutsförslagen. Mindre undantag beviljades med stöd av 175 § 1 mom. i markanvändnings- och bygglagen. Med samma beslut beviljades rätt att påbörja projektet mot en säkerhet enligt 144 § MarkByggL.

Ansökan om bygglov, Tolkis hamnväg 1, Tolkis

Porvoon Energia Oy – Borgå Energi Ab söker bygglov för en ny industribyggnad för placering av värmepumpar och som lagerbyggnad på adressen Tolkis hamnväg 1, 06750 Tolkis. Projektet är beläget i detaljplaneområdet för Auguststrandens företagspark AK-458


Våningsytan enligt byggrätten för den industri- och lagerbyggnad som ska byggas kommer att vara 831,5 m2-vy. Fastighetens totala byggrätt är 19941 m² varav 9458 m² har använts, inklusive detta projekt. Av fastighetens byggrätt återstår 10483 m².


Användningsändamålet för kvartersområde enligt detaljplanen är kvartersområde för energiförsörjning. Dessutom ska föroreningar i marken i kvarterområdet undersökas och förorenade områden saneras innan byggnadsarbeten inleds. Planbeteckning (En/saa).


Byggnaden har en stålstomme och fasaden består av sandwich-element. Fasadernas färg är grå RR22 och dörrarna, karmarna och utrustning på yttertaket mörkgrå RR23.


Tillstånds- och tillsynsnämnden beslutade att bevilja det ansökta bygglovet med de villkor som ingår i beslutsförslaget. Med samma beslut beviljades rätt att påbörja projektet mot en säkerhet enligt 144 § MarkByggL.

Åläggande av vite i förvaltningstvångsärende som avses i 182 § i markanvändnings- och bygglagen (132/1999)

Byggnadstillsynen har på basis av inspektionsbesöket uppmanat fastighetens ägare att inom utsatt tid ansöka om bygglov för de redan utförda byggarbeten samt att till byggnadstillsynen lämna in en rapport om inspektion med konstruktionskalkyler från en tredje part. Byggnadstillsynen har konstaterat att uppmaningen inte har följts. Det föreslås till nämnden att fastighetsinnehavaren åläggs vidta åtgärder med hot om böter.


Byggnadstillsynen har gjort ett inspektionsbesök på fastigheten 1.9.2023 och konstaterat att det på fastigheten finns en lada som används som gym. Ladan har från väst/sydväst byggts ut med en låg fortsättningsdel. Fortsättningsdelens insida är också i gymbruk. I ladugårdens norra/nordvästliga ända har man byggt ett tak. Man har också gjort strukturella ändringar i den konstruktion som bär upp ladan. Man har brutit takstolens understa bår. I hörandebrevets svar har framfört ytterligare ändringar i de bärande strukturerna som inte märktes vid inspektionen. Alla ovan nämnda byggarbeten är tillståndspliktiga och alla byggarbeten har utförts utan bygglov enligt 125 § i markanvändnings- och bygglagen (132/1999).


Fastigheten har 14.9.2023 fått en uppmaning att ansöka om bygglov för redan utförda byggarbeten samt att senast 15.11.2023 lämna in en rapport med konstruktionskalkyler om ladan till byggnadstillsynen. I samma uppmaning har man också anmält att om uppmaning inte följs, kan det leda till tvångsmedelsförfaranden enligt § 182 i markanvändnings- och bygglagen (132/1999).

Under behandlingen gav Sirpa Hanska följande ändringsförslag: Esitän että poistetaan päävelvoite 2 ja muutetaan se muotoon: Ellei päävelvoitetta 1 ole noudatettu määräaikaan 31.8.2024 mennessä, rakennus asetetaan käyttökieltoon.
Förslaget understöddes av Mirja Suhonen och Juho Tanska.

Ordföranden konstaterade att nämnden ska rösta mellan utgångsförslaget och ändringsförslaget, eftersom det framställts förslag som avviker från utgångsförslaget. Ordföranden föreslog följande omröstning: utgångförslaget är “ja” och Sirpa Hanskas ändringsförslag “nej”.
För utgångsförslaget röstade fyra (4); Tom Blomqvist, Elin Andersson, Petri Pasanen och Hannele Luukkainen (muntligt).
För Sirpa Hanskas ändringsförslag röstade fyra (4); Mirja Suhonen, Juho Tanska, Pia Sågbom och Sirpa Hanska (muntligt).
Ordförande konstaterade att röstningen gav jämnt resultat. Med ordförandes JAA -röst vann utgångsförslaget fyra (4) – fyra (4).
I röstningen gavs två muntliga röster.

Tillstånds- och tillsynsnämnden beslutade:

 • Ladan på fastigheten beläggs med användningsförbud tills en rapport med konstruktionskalkyler från en tredje part har lämnats in till byggnadstillsynen och bygglov har sökts för ändringsarbetena.
 • Beslut om att fastighetens ägare åläggs att uppfylla huvudförpliktelsen vid vite, i enlighet med 4 §, 6 §, 7 § och 8 § i viteslagen (1113/1990).
 • Ärendet anmäls till polisen för förundersökning i enlighet med 186 § i markanvändnings- och bygglagen (132/1999).
  Huvudförpliktelse 1:
  Fastighetsägaren ska senast 31.8.2024 till byggnadstillsynen lämna in en rapport med konstruktionskalkyler som utförts av en tredje part.
  Huvudförpliktelse 2:
  Byggnaden beläggs med användningsförbud tills vidare. Användningsförbudet upphävs genom beslut av byggnadschefen.
  Tillägg 1 till huvudförpliktelsen:
  Ett vite på 1500 € föreläggs när parten har underlåtit att uppfylla huvudförpliktelsen inom utsatt tid.
  Tillägg 2 till huvudförpliktelsen:
  Ett vite på 1500 € föreläggs om parten har underlåtit att uppfylla huvudförpliktelsen.

Borgå vatten: Kontrollrapporter för Hermansö och Sannäs avloppsreningsverk 2023

Driften av Borgå stads avloppsreningsverk är föremål för kontroll enligt ett program som godkänts av Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland. Man gjorde 26 kontroller vid Hermansö reningsverk under året, och fyra kontroller vid Sannäs reningsverk år 2023.
Specialsituation 22.8.2023: Störning till följd av utsläpp av kemikalier vid Ölstens
Tillstånds- och tillsynsnämnden beslutade att anteckna ärendet för kännedom.

Rosk´n Roll Oy Ab, Domargårds avfallscentral, årsrapport 2023

Rosk´n Roll Oy har 6.3.2023 i enlighet med sitt miljötillstånd gett Borgå stads miljövårdsmyndighet en årsrapport om Domargårds avfallscentrals verksamhet under år 2023.
Tillstånds- och tillsynsnämnden beslutade att anteckna för kännedom Domargård avfallscentrals årsrapport 2023 med bilagor.

Rosk’n Roll Oy Ab, Sköldvik materialcenter KILKE, årsrapport om verksamheten 2023

Rosk’n Roll Oy har 19.3.2024 till tillstånds- och tillsynsnämnden lämnat en årsrapport om verksamheten vid Sköldvik materialcenter 2023.
Tillstånds- och tillsynsnämnden beslutade att anteckna årsrapporten 2023 om Rosk Roll Oy:s materialcenter i Sköldvik (Kilke) för kännedom.

Övriga ärenden

Nämndens övriga beslut var likaså i överensstämmelse med föredragningen samt enhälliga.