Hoppa till innehåll

Tömningsvgifterna för sorterat avfall sänks, tömningsavgifterna för blandavfallskärlet höjs en aning

Kundavgifterna för tömning av bioavfall och nyttoavfall, det vill säga för plast- och glasförpackningar samt för kartong och för metall, sänks på bred front på hela Rosk’n Rolls verksamhetsområde.

Kundavgifterna för tömning av bioavfall och nyttoavfall, det vill säga för plast- och glasförpackningar samt för kartong och för metall, sänks på bred front på hela Rosk’n Rolls verksamhetsområde.

Samtidigt förenhetligas avgifterna så att kommunvisa variationer försvinner. Tömningsavgifterna för blandavfallskärlen höjs för sin del måttligt på de områden där det finns störst behov av att justera avgifterna för att täcka utgifterna för tömningen. 

I östra och i västra Nyland tas igen ett steg mot de av EU fastställda återvinningsmålen, när de nya avfallstömningstaxorna, som Nylands avfallsnämnd godkände i går, träder i kraft den 1.3.2022. Enligt avfallsdirektivet som gäller EU-länderna ska 55 procent av det kommunala avfallet återvinnas år 2025, 60 procent år 2030 och 65 procent år 2035. År 2019 var återvinningsgraden på kommunalt avfall i Finland cirka 43 procent.

Sortering uppmuntras med styrd prissättning

Tömningsavgifterna för bioavfall samt för plast- och glasförpackningar, för kartong och för metall sänks med 3–16 procent i de östnyländska kommunerna. Avgifterna för att tömma avfallskärlen sänks för att sorteringen ska upplevas som än mer lockande även ur kostnadssynpunkt.

”Många kunder drar ekonomisk nytta av förändringen. I bakgrunden finns ändå en ännu viktigare orsak, det vill säga de miljömässiga fördelarna. När det sorterade avfallet kan samlas in separat så sparar vi på primära råvaror. På det här sättet kan var och en av oss enkelt göra miljöinsatser i vardagen”, säger Marko Printz, service- och utvecklingschef på Rosk’n Roll.

Av bioavfallet som Rosk’n Roll samlar in utvinns bland annat biogas, av plasten returplast, av glasförpackningarna material till nya glasförpackningar, av kartongen till exempel papphylsor och av metallen råvara till metallindustrin.

Det går att påverka blandavfallets tömningsintervall

Kundavgifterna för blandavfallstömningen stiger i östra Nyland för avfallskärlen som manövreras för hand ­ 4–­5 procent beroende på avfallskärlets storlek. Tömningsavgifterna för andra typer av insamlingsredskap höjs inte. Höjningarna är riktade till avgifterna i kommuner där det finns störst tryck på att höja tömningsavgifterna.

Tömningsavgifterna för blandavfallskärl höjdes senast år 2013 i östra Nyland. Trycket på att höja avgifterna förorsakas bland annat av stigande bränslepriser.

För den vanligaste kärlstorleken i egnahemshus, ett 240-liters avfallskärl, är prishöjningen 4 procent. I praktiken betyder det att engångsavgiften för tömningen av avfallskärlet stiger med cirka 0,25 € beroende på kommun. Ifall avfallskärlet töms med ofta förekommande två veckors mellanrum betyder det en prispåverkan på cirka 6,50 € på årsnivå för ett enskilt hushåll i egnahemshus.

”Den som bor i egnahemshus kan lättast spara på blandavfallsavgifterna genom att kompostera bioavfallet i en värmeisolerad kompostor samt genom att sortera nyttoavfallet separat. Den vägen kan tömningsintervallet för blandavfallskärlet tänjas till och med upp till 8 veckor. Det är också möjligt att samla in bioavfall i egnahemshus. Själva kärlet kan man till exempel beställa gemensamt med grannarna, och på så sätt fördela kostnaderna på flera”, tipsar Printz.

”I ett husbolag där allt fler sorterar är det igen möjligt att ersätta blandavfallskärl exempelvis med insamlingskärl för plastförpackningar. På det här sättet sjunker husbolagets kostnader eftersom tömningsavgiften för plastförpackningskärlet är betydligt lägre än tömningsavgiften för blandavfallskärlet”, uppger Printz.

Efter förändringen är exempelvis tömningsavgiften för ett 660-liters plastförpackningskärl 6,84 € (tidigare 7,44 €, med en förändring på -8 procent), när tömningsavgiften för ett lika stort blandavfallskärl till exempel i Borgå är 10,11 € (tidigare 9,62 €, med en förändring på +5 procent).

Kunderna får i god tid besked om förändringar som berör dem

Prisförändringarna träder i kraft i början av mars 2022. För husbolagens del går den exakta informationen om prisförändringarna till disponenterna. När det gäller invånare i egnahemshus och fritidsboende skickas meddelandet endera som en separat brevförsändelse eller som en bilaga till fakturan, till den person som även i vanliga fall står som mottagare för avfallshanteringsfakturan. Tömningsavgifterna för flerfackskärlen hålls på samma nivå som tidigare.

Exakt informtion om prisförändringarna i de östnyländska kommunerna på Rosk’n Rolls verksamhetsområde finns i bilagorna.