Hoppa till innehåll

Unga i Borgå är fortfarande nöjda med sitt liv, men känslan av ensamhet har ökat

Enligt enkäten Hälsa i skolan, som publicerades fredag 17.9, är en stor del av de unga i Borgå fortfarande nöjda med sitt liv, även om antalet nöjda har minskat en aning jämfört med enkäten 2019.

Enligt enkäten Hälsa i skolan, som publicerades fredag 17.9, är en stor del av de unga i Borgå fortfarande nöjda med sitt liv, även om antalet nöjda har minskat en aning jämfört med enkäten 2019.

Den nationella enkäten Hälsa i skolan, som produceras av Institutet för hälsa och välfärd (THL), ordnades på våren 2021. I enkäten tillfrågades de unga också om vilken inverkan coronaepidemin haft på deras liv. Utgående från svaren har de unga upplevt särskilt att kontakten till vänner och mor- och farföräldrar har minskat.

– Coronavåren och hela coronatiden har varit en mycket belastande tid för barn och unga. Med tanke på det kan vi vara nöjda med hur de unga i Borgå mår enligt enkäten. När vi behandlar svaren kommer vi att fokusera mera grundligt på upplevelsen av delaktighet och hur coronatiden har inverkat på barns och ungas mentala hälsa, konstaterar bildningsdirektör Sari Gustafsson.

På riksomfattande nivå har känslan av ensamhet blivit vanligare och särskilt flickors välmående ser ut att ha försämrats jämfört med tidigare enkäter. Också för unga i Borgå visar resultaten samma sak.

– Det är bekymrande om unga känner sig ensamma, det har en enorm betydelse för ungas välmående. Vi har arbetat mycket med detta i Borgå, men resultaten av enkäten visar att arbetet måste fortsätta och att också nya metoder måste tas i användning, säger Gustafsson.

På THL:s enkät svarade elever i årskurserna 4, 5, 8 och 9 i grundskolan och första och andra årets studerande i gymnasier och yrkesläroanstalter. År 2021 riktades enkäten inte alls till vårdnadshavare.

Resultaten av enkäten utnyttjas i stor utsträckning, även vårdnadshavarna får delta i processen

I Borgå leds och koordineras välfärdsarbetet för barn och unga av välfärdsarbetsgruppen Hyvis, som leder behandlingsprocessen för resultaten av enkäten Hälsa i skolan. 

– Vi sammanträder genast i början av nästa vecka och går preliminärt igenom Borgås resultat. Enkäten ger oss viktig information om våra barns och ungas välmående, hälsa, skolgång och studier samt om mobbning. Vi kommer också att ta med elever, studerande och vårdnadshavare i behandlingsprocessen, säger bildningssektorns utvecklingschef Minna Öhman.

Resultaten av enkäten kommer att utnyttjas i stadens strategi- och utvecklingsarbete, till exempel vid bedömningen av resursbehov och vid utarbetandet av kommunens välfärdsberättelse och välfärdsplan för barn och unga.

– Enkäten har försett oss med information om en exceptionell tid, och vi måste fundera på metoder och verksamhetssätt för liknande tider, men också leva starkt i stunden i barns och ungas nuvarande liv i det nya normala och i all osäkerhet, anmärker Öhman.

THL:s enkät ordnas vartannat år. Borgå har deltagit i enkäten ända från början, dvs. år 1996.

De riksomfattande resultaten och enskilda kommuners resultat kan ses i THL:s elektroniska system från 17.9.2021. Resultat för enskilda skolor publiceras i december 2021.

På Borgå stads webbsidor finns också ett sammandrag av den förra enkäten från år 2019: https://www.borga.fi/skolhalsoenkaten