Hoppa till innehåll

Vårdnadshavarna är nöjda med småbarnspedagogiken och skolorna

De enkäter som genomfördes på våren av tjänsterna inom småbarnspedagogik och utbildningstjänsterna visade att vårdnadshavarna i regel är nöjda med den småbarnspedagogik deras barn får och med barnens skolor.

De enkäter som genomfördes på våren av tjänsterna inom småbarnspedagogik och utbildningstjänsterna visade att vårdnadshavarna i regel är nöjda med den småbarnspedagogik deras barn får och med barnens skolor.

Bildningsnämnden behandlar resultaten av enkäterna vid sitt möte den 17 juni.

Resultaten av enkäten inom småbarnspedagogiken

 Vårdnadshavarna gav småbarnspedagogiken i Borgå ett utmärkt vitsord, 3,54 på skalan 1–4. Enkäten genomfördes i mars-april och gällde kommunal och privat småbarnspedagogik och förskoleundervisning. Svarsprocenten 22,1 % var lägre än i den förra enkäten. Det fanns inga skillnader i resultaten mellan olika svarargrupper.

 Vårdnadshavarna var särskilt nöjda med lokalerna, säkerheten och atmosfären inom småbarnspedagogiken.

 Vårdnadshavarna tycker att verksamheten är mångsidig och stöder barnets utveckling och lärande. Också verksamheten under coronatiden har upplevts som säker inom småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen. Familjerna har fått tillräckligt med information och stöd.

 Det framfördes också önskemål om förbättringar:

  • barnets början inom småbarnspedagogiken sker inte alltid enligt den överenskomna processen
  • det berättas inte tillräckligt om verksamheten i barngruppen
  • vårdnadshavarna önskar mera diskussion om hur det egna barnets utveckling och lärande framskrider
  • det finns behov av träffar där familjerna kunde bekanta sig med varandra

– Trots de goda resultaten finns det sådant som kan förbättras i verksamheten och i hur överenskommen praxis sköts. De lokala läroplanerna styr verksamheten och genom att följa planerna säkerställs en jämn och enhetlig kvalitet på verksamheten, säger direktör för småbarnspedagogik Leila Nyberg.

– Också verksamhetsstyrningssystemet Daisy togs upp i enkäten. Användningen av Daisy har övats och programmet har utvecklats, men även i framtiden behövs mera handledning till både vårdnadshavare och anställda. Förutom de dagliga mötena med vårdnadshavarna kommer kommunikation via Daisy att spela en allt större roll då Borgå slutar använda Peda.net, fortsätter Nyberg.

 Resultaten av enkäten inom utbildningstjänsterna

Skolorna i Borgå fick det allmänna vitsordet 3,35 på skalan 1–4. Enkäten genomfördes i mars och svarsprocenten var 30.

Enligt svaren har vårdnadshavarna varit nöjda med verksamheten. Skolan anses vara en trygg plats där barnet får ändamålsenlig undervisning. Skolresorna uppfattades som säkrare än förut och vårdnadshavarna tyckte att coronasituationen har hanterats bra i skolorna.

Det som vårdnadshavarna tycker att kunde förbättras är hur hemmen informeras om elevbedömningarna. Vårdnadshavarna önskade också få mera information om hur de kan stöda sitt barn i lärandet. Klubbverksamheten önskar vårdnadshavarna att skulle utvecklas till exempel så att man lyssnar mera på barnens önskemål.

– Resultaten behandlas både som helhet och separat för varje skola. Vid planeringen av nästa läsår beaktar man utvecklingsbehoven och fortsätter med de lyckade verksamhetssätten, säger utbildningsdirektörerna Jari Kettunen och Rikard Lindström.