Hoppa till innehåll

Hållbar stadsnatur och vattendrag

Borgå är en växande stad och ett av våra viktigaste strategiska mål är hållbar tillväxt. Det innebär en tillväxt som inte sker på bekostnad av naturen. Vattendrag och skogar som ägs av staden är en integrerad del av detta. Biologisk mångfald, skogar och vattendrag skapar en trivsam stadsmiljö i Borgå.

 • Vårt mål är hållbar tillväxt som inte sker på naturens bekostnad.
 • I klimat- och miljöprogrammet förbinder vi oss att öka och bevara den biologiska mångfalden som en del av planläggningen, byggandet, grönområden och bekämpningen av främmande arter.
 • De skogar som vi äger utgör en betydande del av invånarnas vardagsmiljö i centrala områden i staden.
 • I skötseln av våra egna skogar betonar vi såväl skyddet av skogar, kolbindningen, kollagren som den strukturella mångfalden. Utöver naturen på jorden förbinder sig staden att skydda yt- och grundvatten.

Mål och åtgärder

Sektorn för stadsutveckling

Vi ökar och bevarar naturens mångfald som en del av planläggningen, byggandet, grönområden och bekämpningen av främmande arter.

 • Vi bevarar värdefulla naturobjekt och främjar EU:s och nationella restaureringskrav. Vi deltar i arbetet med att utveckla den ekologiska kompensationen och undersöker möjligheterna med implementeringen av den genom att utbilda personal och pröva kompensation i pilotobjekt.
 • I planläggningen utnyttjar vi redan använd mark och bevarar områdena för livsmedelsproduktion på näringsfälten. Vi fastställer ekologiska korridorer och enhetliga naturområden och uppmärksammar dem som en del av planläggningen.
 • Vi utnyttjar grönkoefficienten i planläggningen och som en del av styrningen av förverkligandet.
 • Vi skyddar värdefulla naturområden och utvecklar bildandet av ekologiska nätverk dem emellan.
 • Som en del av miljöskyddet tar vi i de utlåtanden vi ger hänsyn till för mångfalden viktiga biotoper i markanvändningen (bl.a. ängar) och skydd av vattennaturen.
 • Vi kartlägger öppna grönområden och utarbetar en underhållsklassificering inklusive åtgärder gällande dem som en del av utvecklingen av grönområdesregistret.
 • Vi utnyttjar trädarter mångsidigt och ökar utbudet av dem även med beaktande av pollinatörer.
 • Vi utvecklar slåtter av vägrenar i rätt tid.
 • Vi skapar en verksamhetsmodell i planeringen, byggandet och underhållet för bekämpning av skadliga främmande arter och förebyggande av spridningen av dem.

Vi sköter skogar som staden äger i enlighet med markägarens mål.

 • Vi genomför skyddsmålet om 17 procent för skogarna och utvecklar bildandet av ekologiska nätverk dem emellan.
 • Vi bevarar värdefulla skogsnaturobjekt.
 • Vi ökar arealen för stadsskogar med hjälp av planläggning utgående från jordmånen och naturtyperna.
 • Vi grundar avverkningar för markägarens mål.
 • Vi satsar på kontrollerad skötsel av skogarna utgående från naturens mångfald, vilket på ett bra sätt möjliggör utveckling av gamla träd.
 • Vi ökar mängden trämassa i enlighet med markägarens mål gällande koldioxidbindning och mångfald.
 • Staden sätter inte upp produktionsmål för skogarna som den äger och är klassificerade för rekreationsanvändning. Vi sköter om skogar enligt användningssyfte.
 • Staden utdikar inte sina skogar.
 • Vi anskaffar mark för att bevara skogarna och för att grunda skyddsområden (inkl. områden som ska beskogas).
 • Vid anskaffning av råmark strävar vi efter att bevara trädbeståndet.

Vi skyddar yt- och grundvatten samt bevarar naturens mångfald.

 • Vi riktar övervakningsresurser till fastighetsspecifika avloppsvattensystem som ligger i känsliga områden (t.ex. grundvattenområden, Molbyträsket och sjöar som är viktiga för rekreationsanvändningen).
 • I planeringen och budgeteringen tar vi ansvar för den regionala restaureringen av vattendrag och förhindrande av vattenkraftens miljöskador.
 • Vi bevarar obebyggda stränder som staden äger som naturliga skyddszoner som fördröjer näring och dagvatten. Vi sköter grönområden som ligger på stränder så att det på stränderna bildas naturliga skyddszoner som fördröjer näring och dagvatten.
 • I uthyrningen av åkrar gynnar vi i konkurrensutsättningen ekologiskhet (t.ex. gräsmarksdrift, gödsellast).
 • Vi utreder och pilottestar lösningar som minskar mängden mikroplast och andra skadliga ämnen i vattendragen som dagvattnet medför.
 • Vi kartlägger områden som är särskilt känsliga för konsekvenserna av bullret från sjötrafik. Vid behov främjar vi skärpning av hastighets- och trafikbegränsningarna inom sjötrafiken.
 • Vi stärker samarbetet (t.ex. gemensamma projekt) med Föreningen vatten- och luftvård för Östra Nyland och Borgå å för att förbättra vattendragens tillstånd.
 • Vi planerar grönområdesnätet med stöd för naturens mångfald.
 • Naturskolan stöder barns och ungas funktionella lärande utomhus om naturens mångfald. Verksamheten stärker också barns och ungas sam-arbets- och kommunikationsfärdigheter samt främjar välbefinnandet.

Målen för skogsvården och -användningen

Målet med vården av stadens skogar är att producera så stor nytta som möjligt för invånarna. De största nyttorna är en trygg och hälsosam miljö, som lämpar sig för hobbyverksamhet, är estetiskt tilltalande och där invånaren kan uppleva trygghet och delaktighet.

Skogsanvändningen är socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbar. Skogarna vårdas aktivt så att de stävjar klimatförändringen. Samtidigt styrs vården så att den siktar till att anpassa sig till klimatförändringen. I planeringen följer man upp undersökningen och implementeras bästa praxis.

I enlighet med stadsstrategins mål ska andelen skyddad skog av skogsarealen som staden äger vara 12 procent senast 2025 och minst 17 procent senast 2030. I all verksamhet beaktas naturens mångfald. Tyngdpunkten varierar enligt områdets användningssyfte.

Skogsområdets användare och områdets invånare informeras i god tid om planeringen av betydande vårdåtgärder. Vid behov sammanjämkas olika mål genom gemensam planering. Verksamhetens omfattning och litenhet fastställs enligt platsens faktiska användning och planbeteckningen. För att trygga den sociala hållbarheten är staden en öppen och tillförlitlig aktör, som efterlever principerna för god förvaltning.

I skogsvården strävar man efter att hitta en hållbar balans mellan koldioxidbindning, kollager och risken för skogsskador. Man ökar tillsynen av skogarna. På platser som är exponerade för skador ordnas tillsyn två gånger per år för att upprätthålla en aktuell lägesbild. I synnerhet följer man upp förekomsten av insekten granbarkborre, som hotar det äldre granbeståndet. I vårdåtgärderna siktar man till att öka andelen blandskog, öka strukturell mångformighet, rikligt med träd i skogarna och förlängda cirkulationstider. Kontinuerlig beståndsvård tillämpas i lämpliga objekt.

Värdefulla livsmiljöer identifieras. För att trygga dem lämnas tillräckliga skyddszoner. I allmänhet ökar man mängden rötträd i skogarna, i synnerhet på platser där det är möjligt att stödja rötträd av lika åldrar i närområdet och i mängden rötträd uppnå betydande resultat som överskrider tröskelvärdena.

Stadsfullmäktige bekräftar i fortsättningen inte ett årligt produktionsmål för skogarna. Den uppskattade produktionen kan ändå antecknas i budgeten, men inte som ett bindande mål. På så sätt begränsar produktionsmålet inte uppnåendet av rekreations- och mångfaldsnyttorna.

I budgeten uppskattas årligen intäkterna från skogsvården, men uppskattningen är inte ett bindande mål. På så sätt begränsar avkastningsmålet inte möjligheterna att uppnå fördelar i form av rekreation och mångfald.