Gå till innehåll

I detaljplaneområden anvisar man indelningen av kvarteret i tomter genom tomtindelning. I detaljplanen fastställs om den är bindande. I en bindande tomtindelning fastställs bland annat tomtens placering på kartan, tomtens nummer, areal, råmåtten och koordinaterna för råpunkterna.

En bindande tomtindelning anvisas i detaljplanen eller görs först när detaljplanen trätt i kraft. En markägare kan be om att det görs en tomtindelning. Man kan också ändra tomtindelningen på skriftlig begäran av markägaren, om det finns förutsättningar för ändringen. Förfarandet inklusive hörande av sakägarna genomförs i enlighet med markanvändnings- och bygglagen. En tomtindelning från ansökan till godkännande tar i allmänhet två till tre månader.

De planerade tomterna bildas till fastigheter som kan byggas och intecknas genom stycknings- eller annan fastighetsbildningsförrättning eller i vissa fall genom beslut av fastighetsregisterföraren. På basis av fastighetsbildningen förs tomten in i fastighetsregistret och får den fastighetsbeteckning som planerats i tomtindelningen. På tomten råder byggförbud tills den förts in i fastighetsregistret.

Om en tomtindelning utarbetas eller ändras i huvudsak av enskilt intresse och markägaren har ansökt om den, debiterar staden en avgift av markägaren.