Hoppa till innehåll

Aktuell information om skol- och daghemsbyggnader

Borgå stad har under de senaste åren satsat över 120 miljoner euro på sunda skol- och daghemsbyggnader som stöder inlärning.

Borgå stad har under de senaste åren satsat över 120 miljoner euro på sunda skol- och daghemsbyggnader som stöder inlärning.

 – Borgås beslut att förnya ett stort antal skolor och daghem åt gången har varit betydligt. En stor andel av undervisning och småbarnspedagogik har flyttat via tillfälliga lokaler till nya eller renoverade lokaler inom några år. I fortsättningen kommer investeringstakten naturligtvis att vara måttligare och fortlöpande underhåll av byggnaderna står i centrum, berättar lokaldirektör Mikko Silvast.

Både i nybyggnader och i renovering av gamla byggnader har man iakttagit kriterier för sunda hus (konceptet Terve talo).

– För tillfället är byggnaderna i huvudsak tekniskt i gott skick och med hjälp av ett förutseende program för underhållning kommer de förbli sådana. Vi fortsätter vårt samarbete med dem som använder byggnaden för att kunna reagera i tid på eventuella renoveringsbehov, förändringar av lokaler och ändringar av användningsändamål, fortsätter Silvast.

Bildningssektorn har deltagit aktivt i planering och renovering av byggnaderna och i arbetet med byggnadernas inomhusluft.

– För några år sedan var situationen utmanande. Med hjälp av stora investeringar, samarbete och öppnare informationsutbyte är läget betydligt bättre nu, konstaterar bildningsdirektör Sari Gustafsson.

Arbetet med inomhusluften är närmast slutfört

Målet med Borgå stads investeringsprogram i daghem och skolor var att med en relativt snabb tidtabell försäkra sunda och trygga lokaler för skolor och daghem.

– Arbetet med inomhusluften, tillräckliga resurser och tydliga kriterier för noggranna renoveringar samt öppet informationsutbyte i fråga om problem och lösningar har varit Borgås sätt att komma framåt från den utmanande situationen, säger stadsdirektör Jukka-Pekka Ujula.

Aktuella byggnadsprojekt

Byggnadsarbetet för daghemmet Skogsstjärnan blir färdigt i november 2021 och vid årsskiftet kan daghemmet flytta från tillfälliga lokaler bredvid Kokonhallen.

Nybyggnaden för Jokilaakson koulu blir färdig tills början av läsåret i augusti 2021.

Nybyggnaden för Sannäs skola, ombyggnaden av skolans gamla del och gården blir färdiga så att skolan börjar sin verksamhet i nya och renoverade lokaler vid årsskiftet 2021–2022.

Renoveringen av Ilolan koulus byggnader som blir kvar och skolans nybyggnad tas i bruk i november.

Renoveringarna för inomhusluften

De sista renoveringarna i Hindhår bildningscentrum har blivit färdiga i lokaler som har använts för förskoleundervisning. Skolan har tagit dessa lokaler i bruk och verksamheten av arbetsgruppen för inomhusluft har upphört. Gymnastiksalsbyggnaden rivs och planering för att ersätta den är i gång.

Renoveringen i Kvarnbackens skola blev färdig i somras. Arbetsgruppen för inomhusluften i Kvarnbackens skola har följt med situationen och konstaterat att situationen är bra. Arbetsgruppens verksamhet har upphört.

Renoveringarna för inomhusluften i Pääskytien koulu blir färdiga tills läsåret börjar i augusti 2021. Responsen har varit positiv och arbetsgruppen för inomhusluften sammanträder ännu i ett möte på hösten. De tillfälliga lokalerna rivs samt uppvärmning av auditoriet förbättras under sommaren och planering för förnyelse av ventilationssystemet är på gång.

Renoveringarna i Albert Edelfeltin koulu blir i huvudsak färdiga tills början av läsåret i augusti 2021. Under sommaren renoveras bland annat gymnastiksalen, matsalen och en del ämnesklassrum. Enligt uppgifter av arbetsgruppen för inomhusluften har responsen varit positiv. De tillfälliga lokalerna som skolan har använt rivs under sommaren och området utvecklas så småningom för skol- och näridrottsbruk.

Renoveringarna i Linnajoen koulu blev färdiga år 2019. Efter det har det renoverats ventilation i klassrummen för huslig ekonomi och under denna sommar kommer dessa lokalers ventilation skiljas helt från byggnadens övriga ventilation. Arbetsgruppen för inomhusluften har följt situationen och för övriga delar är renoveringarna färdiga.

De sista renoveringarna i Keskuskoulu gjordes under sommaren 2020. Arbetsgruppen för inomhusluften har konstaterat att alla brister som undersökningarna visade har åtgärdats och att situationen i fråga om de lokaler som skolan använder är bra. Särskilt i förskolans lokaler har noggrannare undersökningar gjorts och golvmaterial har bytts ut på försök. Arbetsgruppen för inomhusluften har konstaterat att även lokalerna i fråga är tekniskt i skick och att arbetsgruppens verksamhet upphör.

Golvmaterialet i de nyaste lokalerna i Estbacka daghem har bytts ut och erfarenheter i lokalerna är positiva. Situationen i byggnadens äldsta del har förbättrats efter tätningsreparationer. Till följd av renoveringar i den äldsta delen kan dessa lokaler användas i fortsättningen men en mer omfattande renovering eller en annan lösning blir aktuell i något skede.

Renovering av sprickor i väggar mot marken i källaren av Linnankosken lukio kommer att bli färdig under sommaren och ventilation i det så kallade lilla auditoriet har förbättrats.

I Peipon koulu har arbetsgruppen för inomhusluften har konstaterat att renoveringarna är färdiga och att arbetsgruppens verksamhet upphör.

Gårdsrenoveringar

Sommaren 2021 görs mer omfattade gårdsrenoveringar vid Kvarnbackens skola, Huhtisen koulu och Månskenstigens daghem. Linnajoen koulus gårdsrenovering kommer att ske på sommaren 2022, såsom även gårdsrenoveringen vid Lyceiparkens skola.

Fordon- och gångtrafikregleringarna till Strömborgska skolan bredvid Näse hälsovårdscentral byggs färdig under sommaren 2022 i samband med renovering av hälsovårdscentralens övre parkeringsplats.

Daghems- och skolprojekt som planeras

Alternativen i projektplanen för Huktis daghem är en grundlig renovering och utbyggnad eller en nybyggnad. Projektplanen blir färdig i juni och beslut i ärendet ska fattas på hösten. Projektet genomförs under åren 2022–2023. Den slutliga tidtabellen preciseras under projektets gång. Daghemmet flyttas till tillfälliga lokaler på gården av Huhtisen koulu under renoveringen.

En projektplan gällande byggandet av gymnastiksalen, matsalen och övriga stödlokaler som hör till Hindhår bildningscentrum i samband med bildningscentret blir färdig i juni och beslut i ärendet fattas på hösten. Projektet genomförs under åren 2022–2023. Den slutliga tidtabellen preciseras under projektets gång.

Ytterligare uppgifter:

lokalitetsdirektör Mikko Silvast, tfn 040 825 1570 eller mikko.silvast@porvoo.fi

bildningsdirektör Sari Gustafsson, tfn 045 6577 892 eller sari.gustafsson@porvoo.fi

projektchef, inomhusluftärenden, Pekka Koskimies, tfn 040 489 1865 eller pekka.koskimies@porvoo.fi