Hoppa till innehåll

Arbetslotsen verkar mellan arbetssökanden och arbetsgivaren – sysselsättningstjänsterna har flera sätt att förkorta arbetslöshetsperioden

Från och med ingången av år 2023 betjänas arbetsgivarkunder och arbetssökande kunder i Borgås sysselsättningstjänster av separata arbetslotsar.

Kolme naista kävelee kaupungintalon edustalla.

Verksamheten syftar till att förena arbetssökande och arbetsgivare. Sysselsättningstjänsterna har hela fem arbetslotsar och de har en aktiv kontakt med arbetsgivare i östra Nyland.

– Lotsarna har ett nära samarbete med jobbcoacher som träffar arbetssökande kunder. Jobbcoacherna informerar å sin sida lotsar om kunder vars kompetens och motivation är i ordning och som vill börja arbeta så snart som möjligt. Till dessa kunder söker lotsarna sedan arbetstillfällen, berättar servicechefen Anne Hirvonen.

Lotsarna kan också hjälpa arbetsgivare t.ex. i att fylla i ansökningar om lönesubvention och i övrigt krångel med byråkratin.

– De uppmuntrar arbetssökande kunder mot arbetsmarknaden och planerar nu en CV-klinik som öppnas i en nära framtid. Där kan arbetssökandena skriva en bra meritförteckning till sig själva, berättar Hirvonen.

Målet är en arbetslöshetsperiod som varar under tre månader

Borgås sysselsättningstjänster, m.a.o. kommunförsöket med sysselsättning, strävar för sin del efter att främja den nuvarande regeringens mål med en sysselsättningsgrad på 75 %. I Borgå utgjorde antalet arbetslösa arbetssökande 9,8 procent (föregående månad 9,1 procent) av arbetskraften vid utgången av år 2022.

– Det som vi prioriterar i hanteringen av sysselsättningen är att förkorta den genomsnittliga längden på tiden när arbetssökandet pågår och att arbetslösheten inte ska bli längre än tre månader, berättar projektchef Anne Wetterstrand.

Ett särskilt uppföljningsområde i det sysselsättningsfrämjande arbetet i kommunförsöket är bl.a. aktiveringsgrad som anger hur mycket arbetssökande som deltar i sysselsättningsfrämjande tjänster som är bl.a. lönesubventionerat arbete, arbetsprövning, utbildning och arbetscoachning.

Aktiveringsgraden var i slutet av förra året 24,3 procent och i slutet av november 26,5 procent.
Utöver arbetslotsar och jobbcoacher strävar sysselsättningstjänsterna i Borgå i den utsträckning det är möjligt efter att träffa kunderna ansikte mot ansikte och att oftare vara i kontakt med dem.

– Kundservicemodellen som trädde i kraft i våras engagerar kunden starkt att bidra till sin egen sysselsättning – kunden förutsätts söka ett visst antal jobb per månad, konstaterar Anne Wetterstrand.
Dessutom erbjuder Navigatorn mångsidiga sysselsättningstjänster till personer under 30 år.

Sysselsättningstjänster och personer som får tillfälligt skydd

Borgå stad har också inrättat en separat Integrationscentral med vilken sysselsättningstjänsterna har ett mycket intensivt samarbete för sysselsättningen av utlänningar. Fram till nu har personer som har flytt kriget i Ukraina fått sysselsättningsrelaterade tjänster på arbets- och näringsbyrån.

– I Borgå finns det 84 personer som har flytt kriget i Ukraina och som har anmält sig hos arbets- och näringsbyrån. Antalet kommer säkert att stiga när ukrainare får den lagenliga rätten till hemkommun och kommer att omfattas av kommunförsöket i sin hemkommun. Således blir också de personer som flytt kriget i Ukraina och som söker hemkommun i Borgå våra kunder, berättar Anne Wetterstrand.

Kommunförsöket i Borgå håller på att förbereda sig på detta genom att anställa en person som ska sköta sysselsättningsfrågor hos dessa personer som får tillfälligt skydd.

Borgå är en av städer som deltar i Arbets- och näringsministeriets projekt kommunförsök med sysselsättning. Kommunförsöken med sysselsättning började 1.3.2021 och slutar 31.12.2024. Regeringen bereder just nu en reform av arbets- och näringstjänsterna 2024, vilket innebär att arbets- och näringstjänsterna flyttas permanent till kommunerna.