Gå till innehåll

Årsrapporten för samkontrollen av havsområdet utanför Borgå har publicerats som vanligt och finns tillgänglig på Borgå vattens webbplats

Tillståndet i havsområdet utanför Borgå och miljökonsekvenserna från avloppsvatten följs upp genom samkontroll av vattendragsbelastningen. I arbetet medverkar Borgå stads reningsverk på Hermansö, Neste Oyj, Borealis Polymers Oy, Ineos Composites Finland Oy, BEWI RAW Oy och Borgå energis kraftverk i Tolkis. Övervakningsarbetet har pågått ända sedan 1965 och om resultaten sammanställs årligen en rapport som utarbetas av Kymijoen vesi ja ympäristö ry.

År 2021 genomfördes kontrollen enligt programmet i begränsad omfattning. Borgå å och Svartsån som rinner ut i kontrollområdet står för den största delen av belastningen av näringsämnen och fasta ämnen i området framför allt under flödestoppar.

År 2021 utgjorde belastningen från dessa åar på samma sätt som under tidigare år över 95 procent av den totala belastningen i området. Vad gäller fasta ämnen kom nästan all belastning med åarna. Den näst största belastningskällan efter åarna i fråga om fosfor och COD var anläggningarna i Sköldvik. För kvävebelastningens del var reningsverket på Hermansö den största enskilda punktbelastningskällan.

För provtagningen ansvarade Kymijoen vesi ja ympäristö ry:s certifierade provtagare och i provtagningen följdes miljöförvaltningens gällande rekommendationer. Också rapporten om resultaten har sammanställts av Kymijoen vesi ja ympäristö ry.

Den långsiktiga utvecklingen av vattenkvaliteten visar att halterna av näringsämnen har minskat något, vilket innebär att övergödningen har minskat i området under åren 1993–2021. Totalfosfor- och totalkvävehalterna var lägre 2021 jämfört med det föregående året. I fråga om lösliga näringsämnen har variationerna varit stora under åren. År 2021 var fosfatfosforhalten klart lägre än året innan. De genomsnittliga ammoniumkvävehalterna har sedan 2011 varit klart lägre än under tidigt 2000-tal. Klorofyll-a-halten har varierat mycket under åren, men trenden har varit nedåtgående. Klorofyllhalten har varit särskilt hög åren 2018–2019 på grund av de varma somrarna. Den genomsnittliga klorofyll-a-halten under säsongen med öppet vatten år 2020 och 2021 var dock betydligt lägre.