Hoppa till innehåll

Bedömningen av behovet av elevhälsotjänster har blivit klar – man önskar mer satsningar på förebyggande tjänster i skolorna

Skolorna i Borgå är till många delar nöjda med elevhälsotjänsternas tillräcklighet. Det som ändå upplevs som besvärligt är till exempel omsättningen i personalen, brist på vissa tjänster och att tiden inte räcker till för förebyggande arbete.

Porvoon kaupungin tunnus.

Resultaten framgår av stadens färska bedömning av helhetsbehovet, som innehåller uppgifter om tillgängliga elevhälsotjänster från stadens alla skolor och enheter för förskoleundervisning. Resultaten har behandlats bland annat i styrgruppen för elevhälsa, i vilken ingår experter från Borgå stad, Östra Nylands välfärdsområde och olika nätverk. Ärendet behandlas härnäst i nämnden för växande och lärande den 13 juni.

– Diskussionen är aktuell i hela Finland. Jag har fått höra att situationen inte är mycket bättre i de övriga kommunerna i östra Nyland. Situationen kommer att behandlas på mötet för stads- och kommundirektörer från östra Nyland i juni. Det finns också skäl att behandla frågan i förhandlingar med ledningen för välfärdsområdet. Det är allas gemensamma intresse och vilja att elevhälsan och skol- och studerandehälsovården fungerar, konstaterar tf. stadsdirektör Fredrick von Schoultz.

Även om kuratorstjänsterna i huvudsak upplevs som tillräckliga, i synnerhet i förskoleundervisningen, syns de ökade personliga utmaningarna för skoleleverna som ett ökat behov av kuratorer. För närvarande belastar också bristen på övrig elevhälsopersonal kuratorerna. Enligt lagen får en kurator ansvara för högst 670 barn och unga.

Tillgången till psykologtjänster är sämre än tillgången till kuratorstjänster. Psykologer som anlitas som köptjänst byts ut och i vissa skolor saknas psykolog helt. Bristen på psykologer har också förlängt köerna och det tar tid att få hjälp.

Samma teman återkommer i fråga om skolhälsovårdarnas och skolläkarnas tjänster. Man har varit tvungen att prioritera deras arbetsuppgifter och därför har vissa lagstadgade hälsoundersökningar inte utförts.

– Tiden räcker inte till för viktigt förebyggande arbete. Vi har fortfarande mycket arbete framför oss, men tillsammans utvärderar och analyserar vi resultaten och kommer överens om fortsatta åtgärder. Samutveckling är en möjlighet att lösa situationen, barns och ungas välbefinnande är vår gemensamma angelägenhet, konstaterar bildningsdirektör Sari Gustafsson.

Elevhälsan delas in i generellt inriktad och individuellt inriktad elevhälsa. Utbildningsanordnaren och välfärdsområdet främjar helheten tillsammans. Östra Nylands välfärdsområde ansvarar för ordnandet av skolhälsovårdares och skolläkares tjänster samt psykolog- och kuratorstjänster. Alla elever i förskoleundervisning och grundläggande utbildning och studerande i gymnasier eller yrkesutbildning har rätt till elevhälsa.

Servicebehoven bedöms årligen och uppgifterna uppdateras i stadens elevhälsoplaner. Genom bedömningen säkerställs att elevhälsotjänsterna är tillräckliga med beaktande av behoven hos eleverna och skolgemenskapen, genomförandet av hälsoundersökningar och personaldimensioneringar samt ordnandet av tjänster inom utsatt tid.

Mera om ämnet: