Hoppa till innehåll

Behovskartläggningen för Gammelbacka har börjat – hurdana lokaler behövs?

Behovskartläggningen för Gammelbackaområdet ifråga om helheten av bildningstjänster har börjat. I behovskartläggningen fästs särskild uppmärksamhet vid den framtida situationen för förskoleundervisningen och årskurserna 1–6 i området samt förnyelsebehoven för kultur- och fritidstjänsterna. Dessutom utreds hur de kommande lokalerna kan utnyttjas till exempel för olika föreningars verksamhet. Borgå stad planlägger inom den närmaste framtiden nya bostadsområden på västra sidan av centrum, vilket också har en inverkan på invånarantalet i Gammelbackaområdet. I ekonomiplanerna ingår finansiering för projektet från år 2025 framåt.

Förslaget är att nuvarande Peipon koulu ska rivas, likaså allaktivitetshuset som ligger mittemot. Det behövs ersättande lösningar, men inga beslut har fattats om dem. Med behovskartläggningen skapas förutsättningar för att fatta beslut. De nuvarande lokalerna och fastigheterna hålls i sådant skick att de kan användas för sitt nuvarande användningsändamål ända tills de ersättande lokalerna är färdiga.

Nu utreds nuvarande och kommande kundbehov för olika tjänster

I behovskartläggningen utreds hurdana lokaler som behövs i framtiden med beaktande av ändringarna i åldersstrukturen i området. Målet är att hitta lösningar som tjänar kundbehoven både inom småbarnspedagogik, utbildningstjänster och kultur- och fritidstjänster.

– Skolorna i området deltar i utarbetandet av en gemensam pedagogisk plan. I samband med behovskartläggningen dras centrala, stora pedagogiska riktlinjer upp, vilka har en betydelse för arkitekturen, alltså nu utreds uttryckligen vilka behov som finns för tjänsterna, och så går vi in på detaljerna i planeringen i ett senare skede, berättar utbildningsdirektör Jari Kettunen.