Hoppa till innehåll

Beredningen av stadens ekonomiska produktivitets- och balanseringsprogram kör igång

Stadsstyrelsen sammanträder 6.2.2024 för att besluta om att sätta igång med beredningen av stadens program för produktivitet och balans i ekonomin och för att dra upp riktlinjerna för beredningens utgångspunkter.

I stadens budget för år 2024 fastställdes som bindande mål upprättandet av ett ekonomiskt produktivitetsprogram, eftersom stadens ekonomiska utsikter för åren 2024–2027 har försämrats.

– Nu startar beredningen med sikte framför allt på att ekonomin åren 2026–2027 alltjämt ska vara i balans. Kommunernas ekonomi försämras också på annat håll i Finland, men vårt utgångsläge är bra jämfört med övriga Finland. Borgå har de senaste åren haft en stark ekonomisk situation, och av den anledningen har vi möjlighet att i lugn takt göra planerade lösningar där vi förbättrar de befintliga tjänsternas produktivitet, säger tf stadsdirektör Fredrick von Schoultz.

– Parallellt med det ekonomiska produktivitets- och balanseringsprogrammet kommer vi under vårens lopp att fatta beslut om Kokon idrottscentrum och om kollektivtrafikreformen, beslut som kommer att bidra till en förbättrad servicenivå i staden. Samtidigt blir det möjligt att evaluera hur väl stadens nya organisation fungerar och vid behov att göra justeringar i den.

Programmet gäller stadens alla sektorer och affärsverk.

Målet är fortsatt balans i ekonomin

Under de nästkommande åren kommer också Borgås ekonomiska situation att försvagas. Kostnaderna stiger samtidigt som inkomsterna minskar, och av den orsaken måste också Borgå skrida till åtgärder för att planera ett program för produktivitet och för balansering av ekonomin. Det förutsätter en prioritering av tjänsterna, förändringsförmåga, smidigare processer, tillvaratagande av de möjligheter som digitalisering och pensionering ger, identifiering av centrala kompetensbehov och breddande av den nuvarande personalens kunnande.

– Statens coronastöd och skatteintäkterna av engångskaraktär i anslutning till vårdreformen har fallit bort, och intäkterna av samfundsskatten har inte ökat på prognosticerat sätt. Samtidigt håller man på att göra betydande nedskärningar i kommunernas statsandelar från och med år 2025, omtalar finansdirektör Henrik Rainio.

Borgå stads ekonomiska utsikter för åren 2024–2027 har efter att budgeten godkändes preciserats på basis av de senaste uppgifterna och uppskattningarna. Enligt prognoserna kommer stadens ekonomi att visa ett underskott under alla nämnda år ifall anpassningsåtgärder inte vidtas, men särskilt utvecklingen åren 2026–2027 är oroväckande.

– Kumulativa underskottet uppskattas uppgå till cirka 37 miljoner euro under de fyra åren 2024–2027, vilket motsvarar 3,5 procent av stadens utgifter i driftsekonomin, fortsätter Rainio.

– Åren 2024–2025 visar ekonomin ett smärre underskott, men år 2026 ser underskottet ut att öka till ungefär 13 miljoner euro och år 2027 till drygt 18 miljoner euro.

Målet med programmet för produktivitet och balans i ekonomin är att stadens prognosticerade underskottsutveckling ska brytas och att ekonomin ska fås i balans under planeringsåren.

Ett brett urval verktyg tas i bruk, primärt eftersträvas strukturella lösningar

Enligt det förslag som föreläggs stadsstyrelsen ska ekonomin balanseras med utnyttjande av ett brett urval verktyg. Man kommer att skära i verksamhetsutgifterna och i investeringarna allt efter vad som är möjligt, man försöker öka verksamhetsintäkterna, man kommer att genomföra avyttringar av engångskaraktär av anläggningstillgångar, och man kommer vid behov att se över kommunalskatte- och fastighetsskattesatserna.

I första hand eftersträvar man strukturella lösningar och produktivitetsåtgärder som så lite som möjligt försvagar kvaliteten på de tjänster som staden producerar.

Staden strävar efter att minska personalutgifterna jämfört med prognosen genom att planera nya sätt att utföra arbetet och genom att utnyttja personalomsättning och pensionsavgångar. Avsikten är att de ekonomiska produktivitets- och balanseringsåtgärderna ska kunna genomföras utan permittering eller uppsägning av personal.

– Borgå stad vill också i fortsättningen vara en attraktiv och konkurrenskraftig arbetsgivare, konstaterar personaldirektör Anu Kalliosaari som bakgrundsinformation.

– Personalen befinner sig i centrum för stadens serviceproduktion, varför det inte är möjligt att genomföra permitteringar eller andra kortvariga personalminskningar på ett sådant sätt att servicenivån bevaras på nuvarande nivå. På längre sikt däremot är det möjligt att planera nya sätt att utföra arbetet, säger Kalliosaari vidare.

Beredning på bred front, beslut i maj

Programmet för produktivitet och balans i ekonomin bereds så att nämnderna och direktionerna ska godkänna sina förslag senast 15.3.2024, och i maj föreläggs programmet fullmäktige för beslut. Därefter utfärdas budgetramen för år 2025 så att denna överensstämmer med programmet.

När programmet bereds ska personalen, påverkansorganen, stadens invånare och andra intressentgrupper höras allsidigt.