Hoppa till innehåll

Beslut om detaljplanen för ändan av Lundagatan

Beslut om detaljplanen för ändan av Lundagatan (DP 529) ska nu fattas. Planen gäller den gamla hälsostationen mellan Lundagatan och Fänriksgatan.

Stadsutvecklingsnämnden behandlar detaljplanen på sitt möte den 18 januari. Det föreslås att nämnden beslutar föreslå stadsstyrelsen och vidare stadsfullmäktige att detaljplaneändringen godkänns.
Planförslaget var framlagt i april-maj 2021. Det lämnades sex utlåtanden och tre anmärkningar. Planförslaget utarbetades i samarbete med Kuusikkoaho Oy, som gjort planeringsreservering.
I samband med att detaljplaneförslaget granskades, gjordes också en preciserande byggnadshistorisk utredning och bedömning av stadsbilden. I utredningen preciseras värdena i anslutning till stensjukhuset och nybyggandets konsekvenser för stadsbilden.Kompletteringen av ändan av Lundagatan är en viktig del av utvecklingen av centrum.

– Området erbjuder olika, bra belägna alternativ för boende. Samarbetet med byggaren under planläggningsarbetet gör det möjligt att projektet inleds snabbt efter det att staden fattat beslut, gläder sig biträdande stadsdirektör Fredrick von Schoultz.

På tomten skyddas och bevaras träbyggnaden i ändan av Lundagatan, träbyggnaden vid Engelsstigen samt en del av det så kallade stensjukhuset.

– De planerade byggnaderna har anpassats bra i omgivningen och arkitekturen i referensplanen för området är högklassig. Genom samarbete med Borgå museum hittades en lösning, med vilken delar av det fina stensjukhuset, som planerats av arkitekt Uno Ullberg, kan bevaras. Historien och skikten i en sådan bebyggd miljö gör området intressant och personligt, beskriver stadsplaneringschef Dan Mollgren.

Boende för bland annat äldre samt affärslokaler

Avsikten är att bygga ett slags mellanform av boende för äldre samt vanliga bostäder och affärslokaler. Det byggs fyra helheter av nybyggnader i området. Byggnadsmassorna är varierande och av olika höjder. En del av nybyggnaderna ansluts till de byggnader på tomten som bevaras. Våningstalen på nybyggnaderna varierar från tre till knappt fem.
Verkställande direktör Tommi Luukkonen från Kuusikkoaho Oy, som gjort planeringsreservering, berättar att avsikten är att bygga gemenskapligt boende för äldre, där behövliga tjänster för boende produceras individuellt med beaktande av vilka behov de boende har i sina egna hem. Hemmen är hyreshem och det finns trivsamma gemensamma utrymmen för de boende för att öka gemenskapsandan och att ge stimulans. Bostäderna är en- och tvårummare och byggs med den så kallade Virkkulankylä-modellen.

– Byggplaneringen inleds genast då planen vunnit laga kraft och i bästa fall kan byggandet påbörjas redan i år, berättar Luukkonen.

Byggnadsentreprenören Lujatalo är med i projektet.

– Lujatalo har i Borgå byggt bland annat centralköket och Strömborgska skolan. Inledande av egen bostadsproduktion i Borgå har varit vårt mål, och därför ville vi tillsammans med Borgå stad och Virkkulankylä utarbeta planen för Lundagatan. Enligt den preliminära planen kommer det att byggas cirka 60 bostäder, berättar regiondirektör Mikko Seppä från Lujatalo.