Hoppa till innehåll

Bildningsnämnden behandlar begäranden om omprövning av beslutet att lägga ned Epoon koulu

Bildningsnämnden behandlar på sitt möte den 17 november begäranden om omprövning av det beslut som bildningsnämnden fattade den 22 september om att lägga ned Epoon koulu från 1.8.2023.

En del av begärandena om omprövning gällde den finskspråkiga utbildningssektionens beslut från den 25 augusti, men eftersom sektionens beslut gällde beredning av ärendet, kan man enligt kommunallagen inte begära omprövning av det beslutet och nämnden behandlar inte de här ärenden.

I begärandena om omprövning krävs att Epoon koulu bevaras eller att staden inrättar ett tvåspråkigt bildningscentrum i anslutning till Grännäs skola.

Enligt de beslutsförslag som beretts till bildningsnämnden har det i begärandena om omprövning inte framförts sådana grunder som innebär att bildningsnämndens beslut från den 22 september måste upphävas, så begärandena om omprövning borde avslås.

Beredningen har gjorts i enlighet med lagen om grundläggande utbildning med beaktande av barnets bästa

I beredningen som gäller framtiden för Epoon koulu har man till alla delar beaktat beslutets konsekvenser för barnen och familjernas vardag.

Beredningen har grundat sig på mångsidiga förhandsbedömningar ur flera olika synvinklar. Vid beredningen har tillämpats en helhetsbedömning baserad på mångsidig utvärdering och skälighetsprinciper.

– Enligt lagen om grundläggande utbildning ska vid planering och anordnande av grundläggande utbildning samt vid beslutsfattande om grundläggande utbildning i första hand barnets bästa beaktas, och det har vi gjort. Dessutom har vi baserat vårt beslut på att barnen i området även i framtiden garanteras en trygg och kvalitativ grundläggande utbildning i en bra lärmiljö, konstaterar bildningsdirektör Sari Gustafsson.

– Man bör också lägga märke till, att även om en elev tidigare har anvisats en viss skola som närskola, ger detta inte eleven en subjektiv rätt att gå i just den skolan. Vi kommer även i framtiden att se till att skolskjutsarna är lagenliga, även om det sker förändringar i servicenätet i fråga om elevupptagningsområdena och var skolorna är belägna, anmärker Gustafsson.

Ett mångårigt utredningsarbete ligger bakom

Utredningen av situationen för Epoon koulu och att man till slut beslutat att skolan ska läggas ned är resultatet av ett mångsidigt utredningsarbete som gjorts under många år.

– Under denna tid har man behandlat flera olika alternativ för ordnandet av grundläggande utbildning för området i framtiden och man har öppet informerat invånarna i området om dessa alternativ. Dessutom har man ordnat möten för diskussion och hörande både för invånarna i området, elevernas vårdnadshavare och skolans elever och personal i enlighet med god förvaltningssed. I begärandena om omprövning har inte framförts något sådant på basis av vilket det beslut som nämnden fattade i september borde upphävas, konstaterar Sari Gustafsson.