Hoppa till innehåll

Bildningsnämndens beslut 21.1.2021

Beviljande av kultur- och fritidstjänsternas bidrag inkl. coronabidrag år 2021

Bildningsnämnden beslöt godkänna föreslagna kriterier för coronabidrag och övriga åtgärder med följande ändringar och antecknade för kännedom tidtabellen för ansökan och behandling.

Till punkt 4:
”För att få coronabidrag ska föreningen/aktören inom grundläggande konstundervisning till sin bidragsansökan bifoga en utredning över hur coronan har försvårat verksamheten och försämrat ekonomin 1.8.2020-31.12.2020 jämfört med motsvarande tidpunkt år 2019. Som stöd till utredningen ska bifogas verksamhetsberättelse och bokslutsuppgifter för år 2019 och 2020, av vilka framgår förändringarna under tidsperioden i fråga. Dessutom ska föreningen eller aktören inom grundläggande konstundervisning meddela om de har sökt och/eller fått annat coronaunderstöd och hur mycket.”

lade föredragande till i slutet av meningen:

” Som stöd till utredningen ska bifogas verksamhetsberättelse och bokslutsuppgifter för år 2019 och 2020, av vilka framgår förändringarna under tidsperioden i fråga”, eller förverkligande av budgeten under motsvarande tidsperiod.

Till punkt 6.

”Av de anslag som stadsfullmäktige riktat till coronabidrag delar idrottstjänsterna ut 60 000 euro till idrottsorganisationer, kulturtjänsterna 20 000 euro till kultur- och konstföreningar och enheten för grundläggande konstundervisning 20 000 euro till privata läroanstalter/aktörer inom grundläggande konstundervisning.”

föreslog medlem Ranta följande ändringsförslag vilket bildningsnämnden enhälligt godkände:

”Av de Corona-bidrag som stadsfullmäktige utfärdar delar Idrottstjänsterna ut 60 000 euro till idrottsföreningar, Kulturtjänsterna 40 000 euro till kultur- och konstföreningar och till privata läroanstalter /aktörer för grundläggande utbildning inom konst.”

Därtill önskade bildningsnämnden att man i den fortsatta beredningen gör bidragskriterierna mer konsekventa gällande kompetensen så att de som beviljats bidrag är skyldiga till uppdaterad rapportering, med vars hjälp man kan klargöra bidragens nytta och mervärde.

Övriga ärenden

Övriga ärenden godkändes enligt föredragningslistan