Hoppa till innehåll

Bildningsnämndens beslut 25.10.2022

Porvoon kaupungin tunnus.

Delårsrapport 3/2022

Bildningsnämnden antecknade delårsrapporten 3/2022 för kännedom.

Enligt nuvarande uppgifter beräknas det att budgeten överskrids ungefär 1,8 miljoner euro. Överskridningarna gäller främst finsk- och svenskspråkiga utbildningstjänsterna.

Projektplan för Bjurböle daghem

Juha Aaltonen  framförde följande förändringsförslag, understödd av Hilkka-Leena Orava. Som motivering att priset är högt i förhållande till det budgeterade och denna i förhållande till principen om gruppantal.

Nämnden beslöt efter omröstning med rösterna 7 (Hanna Lönnfors, Marianne Korpi, Vilhelmiina Eskola, Daniel Björkhem, Pete Lattu, Dushi Florenta, Anders Rosengren) – 4 (Juha Aaltonen, Ilpo Bergström, Hilkka-Leena Orava, Juho Tanska) att förkasta förändringsförslaget.

Bildningsnämnden godkände projektplanen för Bjurböle daghem för sin del och skickar den till stadsstyrelsen för behandling. En leasing modell (på fem år + fem års option) föreslås för drivande av daghemmet.

Det pris som beräknats för byggkostnaderna baserat på lokalerna (moms 0%, prisnivå 9/2022) är 3 652 000 €, till kostnader för att starta verksamheten reserveras 96 000 €; projektets totala pris 3 748 000 €. Den genomsnittliga interna hyran för de första tio åren skulle därmed vara 235 000 €/år. De slutliga priserna fås efter konkurrensutsättningen.

Tidsplan för projektet:

Beredning av konkurrensutsättning och konkurrensutsättning:
12/2022–02/2023 (3 mån.)

Planering av byggandet:
03/2023–06/2023 (3 mån.)

Byggande:
05/2023–11/2023 (6 mån.)

Vädring och möblering:
11/2023–12/2023 (1 mån.)

Daghemmet tas i bruk:
01/2024

Juha Aaltonen, Hilkka-Leena Orava ja Juho Tanska lämnade in en protokollsanteckning.

Projektplan för Huktis daghem

Bildningsnämnden godkände projektplanen för Huktis daghem för sin del och skickar den till stadsstyrelsen för behandling.

Det pris som beräknats för byggkostnaderna baserat på lokalerna (moms 0 %, prisnivå 9/2022) är 9 025 000 €, till kostnader för att starta verksamheten reserveras 285 000 €; projektets totala pris 9 310 000 €. Den genomsnittliga interna hyran för de första tio åren skulle därmed vara 604 000 €/år. De slutliga priserna fås efter konkurrensutsättningen.

Tidsplan (månader räknat från projektbeslutet):

Planering, planläggningsarbete, konkurrensutsättningar och beredning av dem: månaderna 1-14.

Byggande: månaderna 15-31.

Ibruktagande: månad 32.

Välfärdsplan för barn och unga

Bildningsnämnden godkände välfärdsplanen för barn och unga för att skickas vidare till stadsfullmäktige för godkännande. 

Ungdomstjänsternas bandlokaler

Bildningsnämnden beslutade godkänna förslaget att placera ungdomstjänsternas bandlokaler i Pensselitehdas ry:s lokaler. Stadens lokalitetsledning ansvarar för uppgörandet av hyresavtalet och ungdomstjänsterna för den egentliga bandverksamheten. Bandlokalernas hyreskostnader täcks som intern hyra och anslaget reserveras i budgeten för 2023.

Övriga ärenden

I de övriga ärendena beslöt bildningsnämnden att fatta beslut enligt föredragningslistan.