Hoppa till innehåll

Bli du med multilitteracitet! Temat mångsidigt läsande är starkt närvarande i olika instansers verksamhet inom staden

I Borgå har utvecklandet av läskunnigheten och uppmuntran till att läsa redan länge varit ett ledande utvecklingstema för utbildningstjänsterna. Den starka satsningen på läskunnighetsarbete fortsätter också under det nyss påbörjade läsåret 2022–2023.

Lukeva oppilas.

Stadens gemensamma tema, multilitteracitet, kommer under läsåret att på många sätt noteras i småbarnspedagogikens och skolväsendets verksamhet. Multilitteracitet finns i all verksamhet, alla är lärare och alla har att lära sig inom multilitteracitet.
Strävan är att en mera omfattande, mångsidig läskunnighet – multilitteracitet – införs i skolornas och daghemmens strukturer och blir en del av den dagliga verksamheten och de dagliga rutinerna. Skolorna stöds i detta arbete av tutorlärare och läsagenten.


En del projekt som möjliggör läskunnighetsarbete har redan slutat, men staden har fått finansiering för att starta upp ännu mera mångsidiga åtgärder som fortsättning på dem som avslutats.
Stadens olika aktörer har börjat få igång ett samarbete kring temat multilitteracitet, och också gemensamma aktiviteter i linje med temat planeras med daghem, skolor, bibliotek, museer, naturskolan, eftermiddagsklubbar, Borgåmodellen för hobbyverksamhet samt särskilt hemmen med stöd av föräldraföreningarna.


Arbetet med multilitteracitet utförs också regionalt i nätverket Läsande sammanslutningar i kommunerna. I nätverket ingår tio kommuner, och det leds av Borgå.


Det redan avslutade projektet Kultur och läskunnighet erbjuder grupper inom förskole- och nybörjarundervisningen ett mångsidigt bokpaket för att inspirera till läsning och för att komplettera de läshörnor som man redan i våras inrättade. Stadens läsagent levererar veckorna 36 och 37 skolornas bokpaket till skolorna i anslutning till läsfesterna under Sommarläskampanjen.
I Sommarläskampanjen 2022 deltog alla finsk- och svenskspråkiga lågstadieskolor. Vi väntar med spänning på uppgifter från skolorna om det sammanlagda antalet böcker som lästs under sommaren. Få se om vi sätter ett nytt rekord!