Hoppa till innehåll

Bokslut 2020: Borgås resultat 27 miljoner euro som väntat, också koncernresultatet stärktes 

Borgå stads ekonomi har som väntat ett överskott efter ett mycket exceptionellt år, framgår det av bokslutsuppgifterna för 2020 som just blev färdiga.

Borgå stads ekonomi har som väntat ett överskott efter ett mycket exceptionellt år, framgår det av bokslutsuppgifterna för 2020 som just blev färdiga.

Också resultatet för hela stadskoncernen är bra.  

Stadens resultat före bokslutsdispositioner och förändringar i fonder blir cirka 27,2 miljoner euro. I resultatet ingår cirka 24 miljoner euro i coronastöd från staten, vilka syns i stadens statsandels- och skatteinkomster. Årsbidraget var cirka 56,3 miljoner euro och lånestocken sjönk cirka 16,4 miljoner euro.  

– Vi har ett mycket exceptionellt år bakom oss, då coronan i stor utsträckning påverkade stadens verksamhet, inkomster och utgifter. Hela kommunfältets resultat är till största delen goda tack vare statens coronastöd, berättar finansdirektör Henrik Rainio. 

– Borgås resultat är ändå särskilt bra till följd av de höga samfundsskatteintäkterna och stadens program för hållbar ekonomi, sammanfattar Rainio. 

Utgifterna minskade, även om tjänsterna måste omorganiseras 

Stadens verksamhetsutgifter minskade sammanlagt 0,1 procent, dvs. cirka 0,5 miljoner euro. Social- och hälsovårdssektorns utgifter ökade 5,4 procent, medan bildningssektorns utgifter minskade 0,9 procent och koncernförvaltningens 7,4 procent.  

– Efterfrågan på vissa tjänster ökade medan staden var tvungen att begränsa andra tjänster på grund av coronan. Staden blev ofta tvungen att ordna sina tjänster på ett nytt sätt med snabb tidtabell, och arbetssätten ändrades under en ny sorts osäkerhet, konstaterar stadsdirektör Jukka-Pekka Ujula.  

– Att skydda stadsbornas hälsa och säkerhet har varit vår första prioritet under hela krisen, men samtidigt har vi strävat efter att så bra som möjligt beakta beslutens inverkan på vardagen för bland annat barn, familjer, seniorer och näringslivet, fortsätter Ujula. 

Trots coronakrisen fungerade stadens tjänster väl under 2020. Bokslutet visar att även under coronakrisen verkställde staden sin strategi Drömmarnas Borgå 2030, vars mål är att vara den populäraste hemstaden, bäst även i vardagen och föregångare i klimatarbetet samt att erbjuda Borgåborna ett pulserande stadsliv. 

Skattefinansieringen ökade med hjälp av statens stöd 

Stadens skatteinkomster var sammanlagt cirka 258 miljoner euro, vilket är cirka 6,2 procent mera än året innan. Inkomsterna av kommunalskatten var cirka 204 miljoner euro, vilket är 5,5 procent mera än året innan. Samfundsskatten inbringade cirka 38 miljoner euro till staden, vilket är cirka 17,3 procent mera än året innan.  

– Staten höjde tillfälligt kommunsektorns andel av samfundsskatten med en tredjedel på grund av coronakrisen. Utan den tillfälliga förhöjningen skulle stadens samfundsskatteintäkter ha minskat ungefär 12 procent, uppskattar Rainio. 

Stadens inkomster av statsandelar uppgick till cirka 76,5 miljoner euro. Detta är cirka 40,8 procent, dvs. 22,2 miljoner euro mera än året innan.   

– Största delen av statsandelarnas ökning beror på olika engångsstöd på grund av coronan som staten beviljade i sina tilläggsbudgetar, fortsätter Rainio. 

Staden förbereder sig på tillväxt och riktade investeringar 

Resultatet för år 2020 gör det möjligt för staden att förbereda sig på framtida tillväxtinvesteringar och stadsutveckling. Staden har en markanskaffningsfond med hjälp av vilken staden förbereder sig på behov som planen för genomförande av markanvändningen medför.  

Staden har också en ny spårutvecklingsfond med vilken staden förbereder sig på kostnader för planering av en spårförbindelse till Borgå och på samhällsstrukturella och kommunaltekniska investeringar i anslutning till spårförbindelsen.  

Lånestocken var vid utgången av året cirka 156 miljoner euro. Stadens lånestock har ökat varje år sedan 2014, då lånestocken var cirka 111 miljoner euro. Nu vände sig trenden i rätt riktning men investeringstakten under de kommande åren är ännu för stor. 

– Stadens ekonomi måste hållas på en sund nivå och servicebehovet måste dimensioneras så att stadens ekonomi hålls i balans också under kommande år. Statens coronastöd är av engångsnatur, och antagligen faller de bort helt senast år 2022, säger Ujula. 

Koncernresultatet är bra även om coronan försämrade verksamhetsförutsättningarna 

Stadskoncernens resultat steg till cirka 48,8 miljoner euro och koncernens lånestock sjönk cirka 23,5 miljoner euro. Årsbidraget steg till cirka 101 miljoner euro, vilket räckte till för att täcka avskrivningar på cirka 51 miljoner euro. 

Inom stadskoncernen var utvecklingen dock oenhetlig. Förutom staden hade Borgå Energi- och Careeria-koncernerna goda resultat, delvis tack vare poster av engångsnatur. Coronapandemin hade en betydande negativ inverkan på Event Factory Ab:s och Kokonhalli Ab:s verksamhet. Däremot hade coronan inte just någon inverkan alls på A-bolagens verksamhet och resultat.