Hoppa till innehåll

Borgå stad har beslutat om bidrag  

Bildningsnämnden har godkänt bidrag till kultur-, idrotts- och ungdomsföreningar samt mottagarna av konstnärsstipendiet och Hopea-Untracht-fondens stipendium enligt tjänsteinnehavarbesluten. 

Bildningsnämnden har godkänt bidrag till kultur-, idrotts- och ungdomsföreningar samt mottagarna av konstnärsstipendiet och Hopea-Untracht-fondens stipendium enligt tjänsteinnehavarbesluten. 

De allmänna bidrag och projektbidrag som beviljades av kultur-, idrotts- och ungdomstjänsterna uppgick i år till sammanlagt 444 700 euro. Till idrottsföreningar beviljades 240 000 euro i allmänna bidrag och 8 000 euro i hyresbidrag.  
Projektbidrag för kulturverksamhet beviljades sammanlagt 65 000 euro, stipendier för konst 4 700 euro samt ungdomsbidrag 55 000 euro. Dessutom beviljades i april coronaunderstöd till idrottsföreningar 60 000 euro och kulturaktörer samt anordnare av grundläggande konstundervisning 40 000 euro. 
 
Bildningsnämnden anser att det är viktigt att understöda föreningsverksamhet och privat verksamhet särskilt nu under dessa svåra tider med coronaepidemin.  Bidragen ger möjlighet att erbjuda mångsidiga kultur-, idrotts-, ungdoms- och välfärdstjänster samt mångsidiga och professionella högklassiga evenemang och festivaler för invånarna när det återigen är möjligt.  

Årets konstnärsstipendium går till Filippa Hella och Hopea-Untracht -fondens stipendium går till Emmi Valve 

Två begåvade seriekonstnärer och illustratörer är mottagare av årets konstnärs- och Hopea-Untracht stipendier. Konstnärsstipendiet går till Filippa Hella och Hopea-Untracht -fondens stipendium går till Emmi Valve. Hella använder stipendiet för att arbeta på en ny bilderbok och Valve för att skriva manuskript för en ny serieroman. 

I år är konstnärsstipendiet 3 000 euro. Det fanns nitton (19) sökanden. Som Hopea-Untracht -fondens stipendium beviljades det 1 700 euro. Antalet sökanden var sex (6). 

Kulturtjänsterna beviljar 65 000 euro i projektbidrag 

Kulturtjänsterna behandlade 81 ansökningar om projektbidrag. Bland sökandena fanns kulturföreningar, kulturaktörer och grupper inom konst och den kreativa branschen. Den ansökta summan var sammanlagt 221 175 euro och den summa som delas ut var 65 000 euro. Med bidragen till kulturverksamhet understöds och skapas förutsättningar för lokala kultur- och konsttjänster, utövande av konst och kulturarvsarbete. Bidragen beviljas för hela kulturfältet och den understödda verksamheten ordnas både i centrum och i byar. 

 – Coronapandemin har redan länge haft en negativ inverkan på den kreativa branschen och frilansarnas sysselsättning. Därför är jag särskilt glad över att fjorton (14) lokala professionella konstutövare får bidrag på 1 000 euro för konstnärligt arbete, säger kultur- och fritidsdirektör Anders Lindholm-Ahlefelt. 

Det största bidraget, 5 000 euro, fås av Porvoo Jazz Festival för att ordna årets festival och jazzklubb i Gamla 123. Andra mottagare av projektbidrag är bland annat danskonstnär och koreograf Panu Varstala som får 3 500 euro för pilotförsöket av det pedagogiska Taidetutor-projektet som genomförs i grundskolorna i Borgå under läsåret 2021–2022 och Ateljé Eivor som fungerar i Konstfabriken och får 2 500 euro för att ordna kursverksamhet för konstnärer som behöver särskilt stöd.  

 De övriga projektbidragen varierar mellan 300 och 3 000 euro. 

Till idrottsföreningar beviljades 240 000 euro i allmänna bidrag, 80 000 euro i hyresbidrag samt 60 000 i coronaunderstöd

I år fick 68 idrottsföreningar allmänna bidrag. Liksom förra året fanns det 240 000 euro att dela ut. Föreningarna ansökte om sammanlagt 429 407 euro. De föreningar som ansökte om bidrag har sammanlagt ungefär 13 470 medlemmar och föreningarnas sammanlagda omsättning eller budget för nästa verksamhetsperiod är ca 5,0 miljoner euro. Bland de sökande fanns både stora föreningar och små specialföreningar. 

Bidragskriterier är bland annat att föreningen har en kvalitativ och målinriktad verksamhet, en omfattande juniorverksamhet, anställda personer som leder eller organiserar verksamheten samt leder träningar, och att det vid sidan av tävlingsverksamhet också finns möjlighet att träna i motionssyfte.  

– I år överfördes en föreningens ansökan om allmänt bidrag till ungdomstjänster. En förening fick inte bidrag på grund av att sökanden inte är en idrottsförening. Alla övriga föreningar som ansökte bidrag fick det, konstaterar idrottssekreterare Helena Forsbäck-Turunen.  

Utöver allmänt bidrag (240 000 euro) beviljades det sammanlagt 80 000 euro i hyresbidrag samt 60 000 euro i coronaunderstöd.  
Hyresbidrag ansöktes av 17 föreningar. De godkända hyreskostnaderna var sammanlagt  
310 782 euro och bidrag beviljades för 25,6 % av sökandes godkända hyreskostnader. 

20 idrottsföreningar ansökte om coronaunderstöd, en förening lämnade in sin ansökan för sent och därför beaktades den ansökan inte i fördelning av bidrag. Det vill säga beviljades det sammanlagt 60 000 euro i coronaunderstöd till 19 föreningar. 

Utöver allmänna bidrag och hyresbidrag beviljar Borgå stad årligen ca 100 000 euro i träningsbidrag för handledning av unga under 18 år samt ca 3 000 euro i utbildningsbidrag för utbildning av föreningars handledare och tränare. Därmed beviljas sammanlagt 480 000 euro i idrottsbidrag, och dessutom uppmärksammar staden också föreningarnas framgångsrika unga idrottare med stipendier och premierar årets idrottare med ett stipendium på 2 000 euro i slutet av året. 

Bidrag för ungdomsarbete 55 000 euro 

Staden fick sammanlagt 28 ansökningar av ungdomsföreningar och grupper, av vilka en inte uppfyllde kriterierna. Verksamhet som bedrivs av föreningar och grupper för ungdomsverksamhet stöds i år 2021 såsom i fjol med sammanlagt 55 000 euro. 

Ungdomstjänsterna delade ut 53 000 euro, varav 41 300 var allmänna bidrag, 7 200 euro lönebidrag och 4 500 euro projektbidrag. Det resterande anslaget på 2 000 euro reserverades för att delas ut senare som verksamhetsbidrag till unga. 

Den sammanlagda ansökta summan var 77 539 euro. Lönebidrag söktes sammanlagt 14 550 euro och projektbidrag 17 650 euro. Underhållsbidrag för föreningshus omfattas inte av dessa bidrag.  

Coronaunderstöd betalas i maj och allmänna och hyresbidrag i juni 

De som ansökt om kultur- och fritidstjänsternas bidrag informeras om besluten via den e-postadress de meddelat. I juni betalas bidragen in på det konto som sökanden har angett.