Hoppa till innehåll

Borgå stad har beslutat om bidrag  

Bildningsnämnden har på sitt möte den 30 maj godkänt bidragen för år 2023 till kultur-, idrotts- och ungdomsföreningar samt mottagarna av konstnärsstipendiet och Hopea-Untracht-fondens stipendium enligt tjänsteinnehavarbesluten. 

Porvoon kaupungin tunnus.

Bidrag till kultur-, idrotts- och ungdomsföreningar  

De allmänna bidrag och projektbidrag som beviljades av kultur-, idrotts- och ungdomstjänsterna uppgick i år till sammanlagt 444 700 euro. Av den summan beviljades till idrottsföreningar 260 000 euro i allmänna bidrag och 125 000 euro i hyresbidrag.  
Projektbidrag för kulturverksamhet beviljades sammanlagt 100 000 euro, stipendier för konst 4 200 euro och ungdomsbidrag 53 000 euro. Det nya bidraget för medborgarverksamhet beviljades för summan 30 000 euro. 

Årets konstnärsstipendium går till Mari Anttonen och Hopea-Untracht -fondens stipendium till Ari-Matti Hedman. Anttonens bidrag går till att planera undervisningstillfällen i ordkonst och till att förverkliga workshops och kurser för deltagare i olika åldrar. Hedman använder sitt bidrag till att utarbeta ett manus och regissera både en klassisk sångcykel och en musikteaterföreställning. 
Konstnärsstipendiet var i år 3 000 euro. Det fanns tjugoen (21) sökanden. Hopea-Untracht-fondens stipendium är 1200 euro. Det fanns tolv (12) sökanden. 

Projektbidrag för kulturverksamhet 100 000 euro 

Kulturtjänsterna behandlade 97 bidragsansökan, av vilka 62 gällde projektbidrag. Bland sökandena fanns kulturföreningar, kulturaktörer och grupper inom konst och den kreativa branschen. Den ansökta summan var sammanlagt 245 300 euro och det fanns 100 000 euro att dela ut. Med bidragen till kulturverksamhet understöds och skapas förutsättningar för lokala kultur- och konsttjänster, utövande av konst och kulturarvsarbete. Bidragen beviljas för hela kulturfältet och den understödda verksamheten ordnas både i centrum och i byar, för olika målgrupper. Vid beviljandet av bidrag har särskilt beaktats verksamhet som livar upp Borgå centrum samt konst- och kulturverksamhet som är riktad till barn och unga.

De största bidragen, 8 000 euro, beviljades till Porvoo Jazz Festival för att ordna festivalen och jazzklubbar 2023 och till arbetsgruppen för Gamla 123 för kulturlokalens verksamhet (6000 euro). Andra mottagare av projektbidrag är bland annat Albert Edelfelts stiftelse för att ordna program på ateljémuseum som en del av programmet för Albert Edelfelts 140-jubileum. Flera arbetsgrupper som ordnar publikevenemang på Näse gård fick också projektbidrag.
De övriga beviljade projektbidragen varierar mellan 400 och 3500 euro. Till idrottsföreningar beviljades 260 000 euro i allmänna bidrag och 125 000 euro i hyresbidrag 

I år fick 69 idrottsföreningar allmänna bidrag. Det fanns 260 000 euro att dela ut. Föreningarna ansökte om sammanlagt 466 250 euro i allmänna bidrag. De föreningar som ansökte om bidrag har sammanlagt ungefär 14 300 medlemmar och föreningarnas sammanlagda budget för nästa verksamhetsperiod är ca 5 miljoner euro. Bland de sökande fanns både stora föreningar och små specialföreningar. 

Bidragskriterier är bland annat att föreningen har en kvalitativ och målinriktad verksamhet, en omfattande juniorverksamhet, anställda personer som leder eller organiserar verksamheten samt leder träningar, och att det vid sidan av tävlingsverksamhet också finns möjlighet att träna i motionssyfte.  

-I år beviljades en förening inte bidrag av orsaken att den i praktiken hade paus i verksamheten hela året, konstaterar vik. idrottskoordinator Päivi Häkkinen.  

Förutom allmänna bidrag beviljades idrottsföreningarna också sammanlagt 125 000 euro i hyresbidrag.  
Hyresbidrag ansöktes av 15 föreningar. De godkända hyresutgifterna för alla sökande uppgick till sammanlagt 345 746 euro och bidrag beviljades för 36 % av sökandens godkända hyresutgifter. 
Förutom allmänna bidrag och hyresbidrag beviljar Borgå stad årligen ca 125 000 euro i träningsbidrag för handledning av unga under 18 år samt ca 39 000 euro i utbildningsbidrag för utbildning av föreningars handledare och tränare. Därmed beviljas sammanlagt 549 000 euro i idrottsbidrag, och dessutom uppmärksammar staden också föreningarnas framgångsrika unga idrottare med stipendier i slutet av året, samt belönar Årets idrottare med ett stipendium på 2000 euro. 

Bidrag för ungdomsarbete 40 000 euro

Sammanlagt 21 ansökningar lämnades in av ungdomsföreningar och grupper. Bya- och invånarföreningarnas ansökningar om ungdomsbidrag (3) flyttades till ansökan om bidrag för gemenskapsanda. En av ansökningarna flyttades till ansökningar för kulturbidrag. Ungdomstjänster beviljades 53 000 euro i bidrag, varav 40 000 var ungdomsbidrag. En del av anslagen till ungdomsbidragen överfördes till bidragen för gemenskapsanda. Anslagets storlek var 13 000 euro.

Ungdomsbidrag beviljades totalt 40 000 euro, varav 28 700 var allmänna bidrag, 8 000 euro lönebidrag och 3 300 euro projektbidrag. Det resterande anslaget på 2 000 euro reserverades för att delas ut senare som verksamhetsbidrag till unga. Två sökande beviljades inte bidrag.

Ungdomsbidrag beviljas till lokala ungdomsföreningar som med sin verksamhet aktivt främjar ungas delaktighet och hobbyverksamhet samt förbättrar möjligheterna till aktiviteter och gemenskap för personer i olika åldrar.

Bidrag för gemenskapsanda

Stadsstyrelsen i Borgå godkände senaste höst en ny bidragsform, bidrag för gemenskapsanda, som ersätter det tidigare bidraget för medborgarverksamhet. I fritidstjänsterna budget 2023 reserverades ett anslag på 30 000 för bidrag för gemenskapsanda.

Det nya bidraget för gemenskapsandan kan sökas av föräldraföreningar, pensionärsföreningar, traditionsföreningar, föreningar som arrangerar mångkulturell verksamhet eller verksamhet som stöder integration, föreningar som främjar gemenskapsandan hos arbetslösa samt övrigt allmännyttiga föreningar, samfund och grupper som främjar gemenskapsandan eller medborgaraktivitet. Under den nya bidragsformen överförs också bidragen för den verksamhet som tidigare fick stöd för sysselsättningsprojekt, bidragen för den verksamhet som stannat kvar inom staden efter social- och hälsovårdens övergång till välfärdsområdet, som staden har organiseringsansvaret för samt bidragen till bya- och invånarföreningarna som tidigare ingick i ungdomsbidrag.

Det inkom sammanlagt 59 ansökningar om bidrag för gemenskapsanda. En av ansökningarna flyttas till ansökningar om kulturbidrag. En av ansökningarna om kulturbidrag flyttades till ansökningarna om bidrag för gemenskapsanda, medan tre ansökningar om ungdomsbidrag flyttades till ansökningar om bidrag för gemenskapsanda, Därmed behandlades sammanlagt 62 ansökningar, och de beviljade bidragen uppgick till 204 600 euro. Staden delade ut sammanlagt 43 000 euro i bidrag för gemenskapsanda. Fyrtiofyra (44) sökande fick bidrag för gemenskapsanda. Aderton (18) sökande beviljades inte bidrag.

 Bidragen utbetalas i juni 

De som ansökt om kultur- och fritidstjänsternas bidrag informeras om besluten också till den e-postadress de meddelat. Bidragen betalas i juni på det konto som sökanden har angett.