Hoppa till innehåll

Borgå stad har beslutat om bidrag

Bildningsnämnden har godkänt bidrag till kultur-, idrotts- och ungdomsföreningar samt mottagarna av konstnärsstipendiet och Hopea-Untracht-fondens stipendium enligt tjänsteinnehavarbesluten.

Bildningsnämnden har godkänt bidrag till kultur-, idrotts- och ungdomsföreningar samt mottagarna av konstnärsstipendiet och Hopea-Untracht-fondens stipendium enligt tjänsteinnehavarbesluten.

Bidrag till kultur-, idrotts- och ungdomsföreningar

De allmänna bidrag och projektbidrag som beviljades av kultur-, idrotts- och ungdomstjänsterna uppgick i år till sammanlagt 440 000 euro (390 000 euro år 2019). Till idrottsföreningar beviljades 240 000 euro i allmänna bidrag och 80 000 euro i hyresbidrag. Projektbidrag för kulturverksamhet beviljades sammanlagt 65 000 euro, stipendier för konst 5 400 euro och ungdomsbidrag 55 000 euro.

Bildningsnämnden anser att det är viktigt att understöda föreningsverksamhet och privat verksamhet särskilt nu under dessa svåra tider med coronaepidemin. Bidragen ger möjlighet att erbjuda mångsidiga kultur-, idrotts-, ungdoms- och välfärdstjänster samt mångsidiga och professionella högklassiga evenemang och festivaler för invånarna, när det igen är möjligt. 

Årets konstnärsstipendium till Emilie Adolfsson, och Laura Närhi och Magnus Strandvik delar på Hopea-Untracht-fondens stipendium

Borgå understöder professionell konstverksamhet genom att årligen dela ut ett konstnärsstipendium och ett eller flera stipendier av Hopea-Untracht-fonden. År 2020 är konstnärsstipendiet 3 000 euro liksom förra året. Det fanns sju (7) sökande som ansökte om sammanlagt 18 500 euro. Konstnärsstipendiet beviljas till musikern, pianisten, körledaren och musikpedagogen Emilie Adolfsson. Hon använder stipendiet för att arbeta med ett nytt program.

Hopea-Untracht-fondens stipendium (2 400 euro) söktes av fyra (4) konstnärer. Den ansökta summan var 8 300 euro. I år delas stipendiet av två artister. Halva stipendiet, alltså 1 200 euro, beviljas till musikern, sångerskan och låtskrivaren Laura Närhi som blev Borgåbo för sex år sedan, för att öva och skriva sitt tredje soloalbum som skjuts framåt på grund av coronaepidemin och ges ut i slutet av år 2020. Den andra halvan på 1 200 euro går till musikern, kompositören och arrangören Magnus Strandvik från Borgå för att genomföra ett samnordiskt skivprojekt.  

– Även om bidraget är litet med tanke på storleken på artisternas projekt, så är det ett viktigt erkännande från Borgå stad till de båda professionella konstnärerna, betonar kultur- och fritidsdirektör Merja Kukkonen. 

Kulturtjänsterna beviljar 65 000 euro i projektbidrag

Kulturtjänsterna fick 53 ansökningar om projektbidrag i tillägg till de ovan nämnda 11 ansökningarna om stipendier. Bland sökandena finns kulturföreningar, kulturaktörer och grupper inom konst och den kreativa branschen. Den ansökta summan var sammanlagt 131 700 euro. Den summa som delas ut, 65 000 euro, är alltså nästan hälften dvs. 49 % av den sökta summan. 

Med bidragen till kulturverksamhet understöds och skapas förutsättningar för lokala kultur- och konsttjänster, utövande av konst och kulturarvsarbete. Bidragen beviljas för hela kulturfältet och den understödda verksamheten ordnas både i centrum och i byar.

De största bidragen beviljades till Porvoo Jazz Festival som fick 6 000 euro för att ordna festivalen på hösten 2020, och arbetsgruppen för Gamla 123 som fick 5 600 euro. Arbetsgruppen ordnar mångsidiga konstevenemang och experimentell scenkonst i den gamla biografen Studio 123.  Andra mottagare av projektbidrag är bland annat Borgå serieförening som fick 3 000 euro för att ordna en seriefestival, Borgå Konstnärsgille och Konstföreningen i Borgå som fick 2 000 euro för verksamhet år 2020, och Anne Vihavainen som fick 2 000 euro för att ordna en dockteaterfestival. De övriga projektbidragen varierar mellan 300–1 500 euro.

Till idrottsföreningar beviljades 240 000 euro i allmänna bidrag och 80 000 euro i hyresbidrag

I år fick 63 idrottsföreningar allmänna bidrag. Liksom förra året fanns det 240 000 euro att dela ut. Föreningarna ansökte om sammanlagt 428 928 euro. De föreningar som ansökte om bidrag har sammanlagt ungefär 13 400 medlemmar och föreningarnas sammanlagda omsättning eller budget för nästa verksamhetsperiod är 5,2 miljoner euro. Bland de sökande fanns både stora föreningar och små specialföreningar.

Bidragskriterier är bland annat att föreningen har en kvalitativ och målinriktad verksamhet, en omfattande juniorverksamhet, anställda personer som leder eller organiserar verksamheten samt leder träningar, och att det vid sidan av tävlingsverksamhet också finns möjlighet att träna i motionssyfte.

– I år lämnade en förening in sin ansökan för sent och en förening drog tillbaka sin ansökan eftersom den ansåg att ansökningarna av de föreningar som har anställd personal är viktigare än den egna föreningens ansökan under coronakrisen, konstaterar idrottssekreterare Helena Forsbäck-Turunen.

Alla andra föreningar som lämnat in ansökan fick bidrag. Förutom allmänna bidrag (240 000 euro) beviljades idrottsföreningarna sammanlagt 80 000 euro i hyresbidrag, då staden ifjol för första gången hade reserverat 30 000 euro för detta ändamål.

Förutom allmänna bidrag och hyresbidrag beviljar Borgå stad årligen ca 100 000 euro i träningsbidrag för handledning av unga under 18 år samt ca 30 000 euro i utbildningsbidrag för utbildning av föreningars handledare och tränare. Därmed beviljas sammanlagt 450 000 euro i idrottsbidrag, och dessutom uppmärksammar staden också föreningarnas framgångsrika unga idrottare med stipendier i slutet av året. 

Udomsarbete understöds med 55 000 euro

Staden fick sammanlagt 28 ansökningar av ungdomsföreningar och grupper, av vilka en inte uppfyllde kriterierna. Föreningarnas verksamhet understöds år 2020 med sammanlagt 55 000 euro, liksom förra året. Av den summan reserverades 2 000 euro för att delas ut senare under år 2020 som verksamhetsbidrag för unga.

Som allmänna bidrag beviljades 40 000 euro. Den ansökta summan var sammanlagt 79 039 euro. Lönebidrag söktes sammanlagt 7 900 euro och projektbidrag 26 808 euro. Bidrag för iståndsättning av klubbhus beviljas inte i år. 

Ungdomstjänsterna delade ut 52 000 euro, varav 40 000 euro var allmänna bidrag, 7 200 euro lönebidrag och 5 800 euro projektbidrag. Det resterande anslaget på 2 000 euro reserverades för att delas ut senare som verksamhetsbidrag till unga.

Den elektroniska ansökningsblanketten användes igen

Ansökningarna lämnades in med en elektronisk blankett. Med hjälp av den får man en klar bild av omfattningen och volymen på föreningarnas verksamhet.

Bidragen utbetalas i juni

De som ansökt om kultur- och fritidstjänsternas bidrag informeras om besluten via den e-postadress de meddelat. Under juni betalas bidragen in på det konto som sökanden har angett.

Mera information:

Helena Forsbäck-Turunen, idrottssekreterare
helena.forsback-turunen@porvoo.fi 
tfn 040 762 8606

Per Högström, chef för idrottstjänster
per.hogstrom@porvoo.fi 
tfn 0400 212 264

Merja Kukkonen, kultur- och fritidsdirektör, merja.kukkonen@porvoo.fi,
tfn 040 489 1754

Susann Hartman, chef för kulturtjänster
susann.hartman@porvoo.fi
tfn 040 550 4527

Nina Jorkama, chef för ungdomstjänsterna
nina.jorkama@porvoo.fi
tfn 040 550 0580

Mila Eriksson, ungdomsarbetare
mila.eriksson@porvoo.fi
tfn 0400 998 294