Hoppa till innehåll

Borgå stads trafiksäkerhetsarbetsgrupp kartlägger trafikbeteende

Frågor kring trafikbeteendet och atmosfären i trafiken har under de senaste åren intagit en större roll i Borgå stads multisektoriella trafiksäkerhetsarbetsgrupp.

Auto suojatiellä.

Olika intressentgrupper har vid möten upprepade gånger uttryckt sin oro bl.a. för agerandet vid övergångsställen, körhastigheter, iakttagandet av trafikljusen, användningen av skyddsutrustning, användningen av mobiltelefon eller parkeringen. Allmänt taget är man av den åsikten att trafikattityderna har blivit slappare och att kännedom om och efterlevandet av reglerna har försvagats.

För att kartlägga situationen och väcka diskussion kommer trafiksäkerhetsarbetsgruppen att genomföra en enkät om temat. Enkäten avser Borgå stads område. Frågorna gäller bl.a. hur trafikreglerna följs, säkerhetsanordningar och -verktyg används samt olika risktagningar i trafiken när man rör sig med olika färdsätt.
Svararna ombeds berätta om sitt eget agerande och bedöma andras agerande i trafiken.
I enkäten kan man också berätta vilka platser i Borgå som är svåra med tanke på trafikbeteendet.

Enkäten ordnas som webbenkät och man kan delta i den under tiden 15.1–4.2.2024 (på finska eller svenska). Det tar uppskattningsvis 5–10 minuter att svara på enkäten. I enkäten samlas det inte svararnas personuppgifter.

Enkätens resultat utnyttjas i stadens trafiksäkerhetskommunikation och planering av trafiksäkerhetsarbete (evenemang, kampanjer, trafikfostran). Om resultaten utarbetas också ett meddelande under våren.