Hoppa till innehåll

Borgåborna uppskattar ett livfullt kulturliv som skapar samhörighet

Borgåborna fick berätta sin åsikt om kulturverksamhet i Borgå i en enkät i slutet av sommaren 13.8–10.9.2020.

Borgåborna fick berätta sin åsikt om kulturverksamhet i Borgå i en enkät i slutet av sommaren 13.8–10.9.2020.

Enkäten besvarades av sammanlagt 361 Borgåbor. Ungefär en tredjedel av dem representerade kulturarbetare, men en klar majoritet, ungefär 60 procent, representerade andra branscher. Samma tema behandlades i de öppna workshoppar om kulturprogrammet som ordnades i slutet av september.

– Resultaten av enkäten och workshopparna kan sammanfattas på det sättet att invånarna önskar att Borgå skulle vara känd som en vacker, historisk, livfull stad med avslappnad stämning och ett livligt kulturliv som skapar samhörighet, dit man alltid har en orsak att återvända, berättar kultur- och fritidsdirektör Merja Kukkonen.

Av alla som svarade på enkäten är över 60 procent åtminstone ganska nöjda med stadens kulturutbud och -evenemang. Av kulturarbetarna var 75 procent av denna åsikt. Minst nöjda var de som är under 21 år, 31–40-åringar, män och de som inte är kulturarbetare.

Då svarspersonerna frågades om sina erfarenheter av stadens konst- och kulturtjänster, fick biblioteket det högsta medeltalet och biograferna det näst högsta. Kulturarbetarna värdesatte dessutom dansskolorna och de som inte är kulturarbetare lyfte medborgarinstitutet till tredje plats. Mest eniga var svarspersonerna om att konstundervisningen har en hög kvalitet i Borgå. Mest brister upplevs i fråga om bandlokaler samt teaterverksamhet och teaterlokaler.

Många tyckte att det behövs mera evenemang och utställningar i Borgå. Man önskade att det vid sidan av Konstfabrikens evenemang skulle finnas både evenemang med låg tröskel och större evenemang som fungerar som dragplåster. Bland annat biblioteket och medborgarinstitutet fick beröm för att arrangera också allmänt intressanta kulturevenemang. I flera svar nämndes att det skulle behövas en yrkesteater eller en annan teater av hög kvalitet i staden och ett nytt museum – förslag som gavs var museum för samtidskonst, konstmuseum och stadsmuseum.

Mera information och växelverkan önskas, likaså verksamhetslokaler av olika slag

En del av dem som svarade på enkäten eller deltog i workshopparna upplever att informationen om evenemangen är dålig. De anser att det är svårt att hitta evenemang på grund av bristande marknadsföring. Informationen och marknadsföringen borde vara öppen, positiv och bättre både för invånare och för aktörer inom branschen. Samarbetet och möjligheterna till växelverkan mellan staden och aktörer borde förbättras, likaså mellan olika aktörer.

Staden förväntas modigt införa nya sätt att skapa kultur för stadsbor och turister. I enkätsvaren och inläggen fördes fram att invånarna borde få vara delaktiga hela tiden året runt och att deras åsikter faktiskt borde beaktas. Invånarna borde höras till exempel vid invånarkvällar och med öppna enkäter. Det betonades att också unga stadsbor borde fås med.

Av staden önskades framförallt att beslutsfattandet och beviljandet av bidrag ska vara transparent. Man önskar att beslutsfattarna ska ha en öppen inställning till respons och förslag. I svaren nämndes bland annat att företag, föreningar och aktörer inom konst, kultur och den kreativa branschen i Borgå borde stödas mera än för tillfället, så att kultursektorn blir starkare och på det sättet ökar hela stadens dragningskraft och trivsel.

– En av de viktigaste sakerna som lyftes fram var önskan om förmånligare evenemangslokaler och evenemangsplatser med låg tröskel, så att alla slags aktörer skulle ha möjlighet att visa sina talanger, och också unga förmågor skulle ha möjlighet att få erfarenhet och utvecklas, berättar Merja Kukkonen.

– Som centrala resurser för kulturlivet i Borgå ses invånarna, särskilt de som arbetar med konst och kultur professionellt, men också hela kommunsamhället. Jag hoppas att kulturens värde och betydelse erkänns i större utsträckning i och med programmet, och att utvecklingsarbetet inom kulturen i fortsättningen ses som en central del av det sektorövergripande samarbetet och stadsutvecklingen, konstaterar chefen för kulturtjänster Susann Hartman.

Enkäten och workshopparna genomfördes i samarbete mellan konsultbyrån MDI och Borgå stad.

Mera information:

  • Merja Kukkonen, kultur- och fritidsdirektör, tfn 040 489 1754, merja.kukkonen@porvoo.fi
  • Susann Hartman, chef för kulturtjänster, tfn 040 550 4527, susann.hartman@porvoo.fi