Hoppa till innehåll

Borgås arbete att bli en barnvänlig kommun har börjat

Barnkonventionens dag firas den 20 november. För att trygga barnens rättigheter strävar Borgå efter status som barnvänlig kommun. Statusen beviljas av Unicef. Arbetet har börjat med att engagera barn och unga till deltagande och att en arbetsgrupp har samlats.

Barnkonventionens dag firas den 20 november. För att trygga barnens rättigheter strävar Borgå efter status som barnvänlig kommun. Statusen beviljas av Unicef. Arbetet har börjat med att engagera barn och unga till deltagande och att en arbetsgrupp har samlats.

– Modellen för en barnvänlig kommun bygger på att vi gör det synligt hur barnens jämlika rättigheter tillgodoses. Modellen bygger på fyra grundprinciper i konventionen om barnets rättigheter. Grundprinciperna är jämlikhet, barnets fördel, rätt till liv och utveckling samt delaktighet, berättar utvecklingschef Minna Öhman.

Öhman är ledare för Borgås arbetsgrupp En barnvänlig kommun som under två år har till uppgift att visa att Borgå förtjänar att officiellt kalla sig en barnvänlig kommun.

– Borgå måste bland annat visa att barn och unga är starkt engagerade till utvecklingsarbetet, att kommunen har förbundit sig till strukturella ändringar och ett långsiktigt arbete och att barn och barngrupper i en sårbar ställning beaktas särskilt i utvecklingsarbetet, berättar Öhman.

– I en barnvänlig kommun är barn och unga jämlika kommuninvånare, de uppmuntras till att agera och känner sig delaktiga. Borgå är beslutsamt på den här vägen, att utveckla barnvänligheten och göra den synlig stöder vår strategi, konstaterar bildningsdirektör Sari Gustafsson.

Diskussion om barnkonventionens dag är en del av beredningsarbetet

Under hösten har en officiell arbetsgrupp samlats för att bereda Borgås ansökan om Unicefs barnvänliga kommun. Barnen företräds i arbetsgruppen av två ledamöter i ungdomsfullmäktige och arbetsgruppen har dessutom företrädare för föräldraföreningar, tredje sektorn och stadens tjänsteinnehavare.

Inom småbarnspedagogiken har man behandlat barnkonventionens dag med rubriken Barnets rätt till framtid. Då har man bland annat diskuterat vilka saker barnen får besluta om i daghemmet, vad beslutar vuxna om och vilka saker man beslutar om gemensamt.

Också i några skolor diskuterade man hur barn och unga kan beaktas bättre när beslut fattas. Skoleleverna föreslår bland annat att barnen och klasserna blir mer tillfrågade om saker som man beslutar om och att barnen skulle får träffa beslutsfattarna. Dessutom framförde eleverna att klassmöten och elevkårens styrelse är bra sätt att påverka.

I år är barnkonventionens dag för första gången en officiell flaggdag. I skolor och daghem i Borgå hissas flaggan av barnen barnens rättigheter till ära.

UNICEF:s modell En barnvänlig kommun

I en barnvänlig kommun uppfylls barnets rättigheter för alla under 18 år i deras vardag.

I praktiken betyder en barnvänlig kommun att

  • Kommunen främjar barnets rättigheter i beslutsfattandet, förvaltningen och tjänsterna i kommunen.
  • FN:s konvention om barnets rättigheter styr barn- och ungdomspolitiken. Barns och ungas kännedom om sin egen vardag och barnkonsekvensanalyser inverkar på kommunens beslutsfattande. Barnets rätt till en tillräckligt stor andel av samhällets resurser syns i kommunens budget.
  • Barn är jämlika invånare i kommunen. Barn planerar, utvärderar och utvecklar tjänster. Varje barn har likvärdiga möjligheter att delta.
  • Barn och vuxna får information om barnets rättigheter. Barn och unga får mod att verka i medborgarsamhället och upplever sig själva som värdefulla medlemmar i närmiljön.

Ytterligare information:
Utvecklingschef Minna Öhman
tfn 040 481 4776
minna.ohman@porvoo.fi