Hoppa till innehåll

Borgås budget 2021 och ekonomiplan 2021–2023

Stadsfullmäktige i Borgå godkände 11.11.2020 stadens budgetförslag för år 2021 och ekonomiplan för åren 2021–2023. Borgås ekonomi hålls nästan i balans tack vare statens coronaunderstöd och exceptionellt höga samfundsskatteintäkter.

Stadsfullmäktige i Borgå godkände 11.11.2020 stadens budgetförslag för år 2021 och ekonomiplan för åren 2021–2023. Borgås ekonomi hålls nästan i balans tack vare statens coronaunderstöd och exceptionellt höga samfundsskatteintäkter.

Borgå stads ekonomi håller på att försvagas år 2021 och verksamhetsutgifterna stiger med cirka 1,3 procent från fjolåret. Enligt budgeten är stadens årsbidrag cirka 20 miljoner euro och resultatet visar ett underskott på cirka 4 miljoner euro. 

Verksamhetsutgifterna håller på att stiga, statens coronaunderstöd samt samfundsskatten håller ekonomin positiv

Stadens budget innehåller driftsutgifter på cirka 400 miljoner euro för år 2021. Av detta riktas cirka 184 miljoner euro för social- och hälsovårdssektorns tjänster och cirka 128 miljoner euro för bildningssektorns tjänster. Koncernförvaltningens och räddningsväsendets utgifter är cirka 88 miljoner euro.   

Borgå stad kommer att få cirka 12–13 miljoner euro av det coronastöd som staten riktar till kommunerna år 2021. Samfundsskatteintäkten år 2021 är uppskattningsvis cirka 35 miljoner euro medan nivån har legat på cirka 15 miljoner euro under de första åren på 2010-talet. De höga intäkterna från samfundsskatt beror på fördelningsandelen till kommuner som tillfälligt höjts och på den goda resultatutvecklingen i företagskoncentrationen i Sköldvik.

Stadens inkomstskattesats kommer att bli kvar på 19,75 procent år 2021. Också fastighetsskattesatserna förblir oförändrade. Stadens kommunalskatteintäkt är uppskattningsvis cirka 200 miljoner euro som innehåller en tillväxt på cirka en miljon euro jämfört med fjolåret. Fastighetsskatten ger cirka 17 miljoner euro.       

Ekonomin håller på att försvagas, investeringsnivån hög

Investeringarna år 2021 är totalt cirka 32,5 miljoner euro, av vilka andelen husbyggsinvesteringar är cirka 15,8 miljoner euro och stadsutvecklingens andel cirka 14,0 miljoner euro. Enligt investeringsplanen är nettoinvesteringarna 30–40 miljoner euro varje år under tiden 2021–2025. Lånestocken ökar år 2020 med cirka 10 miljoner euro.

Under ekonomiplanåren 2021 och 2022 kommer stadens årsbidrag och resultat att försvagas märkbart när de tillfälliga statliga stödåtgärderna slutar och samfundsskatteintäkten återgår närmare till den sedvanliga nivån. En svag resultatutveckling kombinerad med en ganska hög investeringsnivå leder till att staden skuldsätter sig.