Hoppa till innehåll

Budgeten för år 2022 behandlas i stadsutvecklingsnämnden och byggnads- och miljönämnden

Stadsutvecklingsnämnden behandlar budgetförslaget på sitt möte den 21 september och byggnads- och miljönämnden den 28 september. Budgetboken är en sammanställning av båda nämndernas förslag.

Stadsutvecklingsnämnden behandlar budgetförslaget på sitt möte den 21 september och byggnads- och miljönämnden den 28 september. Budgetboken är en sammanställning av båda nämndernas förslag.

Nämndernas gemensamma utgiftsram för år 2022 är cirka 21,6 miljoner euro. Utgifterna i det uppgjorda förslaget är cirka 22,8 miljoner euro, d.v.s. det överskrider ramen med cirka 1,4 miljoner euro. I förslaget ingår en särskild satsning för att trygga stadens framtida utveckling, vilket huvudsakligen förklarar överskridningen av budgetramen. Till övriga delar möjliggör förslaget verksamhetsområdets basverksamhet.

Målet är tillväxt och utveckling

Stadsutvecklingen har målmedvetet jobbat för att stöda stadens utveckling och staden har vuxit kontinuerligt under flera års tid. Coronatiden accentuerade denna utveckling eftersom flyttningsöverskottet har vuxit klart och befolkningstillväxten har ökat snabbare än tidigare. Bostadsproduktionen har ökat, höghusbostäder byggs med rekordfart. Stadens tomtreserv är praktiskt taget slutsåld, såväl gällande höghus som egnahemshus.

– Tryggandet av Borgås tillväxt förutsätter satsningar i tillräckliga resurser för stadsutvecklingen, i praktiken betyder detta resurser för kommunalteknisk planering och planläggning. Att skapa stadsmiljö är en lång kedja av planering och utförande som kräver rätt dimensionerade och tillräckliga resurser i alla skeden av arbetet. Stadsutvecklingens nuvarande resurser motsvarar inte längre dagens behov, säger biträdande stadsdirektör Fredrick von Schoultz.

I budgetförslaget för stadsutvecklingen ingår en ökning av personalresurserna både inom den kommunaltekniska planeringen och planläggningen. Dessutom kommer man att återställa nivån för köp av sakkunnigtjänster till nivån före programmet för hållbar ekonomi. Personalresurserna ökar med tre personer, en planläggare till stadsplaneringen och två planeringsingenjörer till kommuntekniken, dessutom görs interna arrangemang.

Turism- och marknadsföringsenheten stöder stadens utveckling och lockar i enlighet med stadsstrategin nya invånare samt förstärker det positiva Borgå-varumärket med aktiv marknadsföring. Tyngdpunkter är digitalisering, hållbarhet, trygghet och främjandet av året runt turismen.

Tyngdpunkter inom kommuntekniken är planeringen av nya stadsplaneområden samt grundförbättringar och trafiksäkerhetsobjekt. Inom byggandet är de väsentligaste objekten industriområdena, centrumområdet samt de regionalt viktiga lättrafiklederna. Det största projektet är byggandet av Kulloområdet. Inom nybyggnaden påbörjas byggandet av stadsplaneområdet vid Haikostranden II.

En ny funktion som påbörjades år 2021 är kommunförsöket med sysselsättningen som pågår till slutet av juni 2023.

Till verksamhetsområdet för stadsutvecklingen och tillstånds- och tillsynsärenden ingår också markpolitiken, byggnadstillsynen och miljövården vars verksamheter fortsätter huvudsakligen som år 2021.

Fullmäktige godkänner budgeten i slutet av året

Budgetberedningen framskrider i enlighet med den process och tidsplan som stadsstyrelsen har fastställt. Nämnderna ger sina förslag senast 7.10.2021. Stadsdirektörens budgetförslag publiceras i oktober. Efter det behandlar stadsstyrelsen budgetförslaget och fullmäktige fastställer budgeten och skattesatserna i november.