Hoppa till innehåll

Budgeten för växande och lärande 2023 behandlas i bildningsnämnden den 6 oktober

Bildningsnämnden behandlar budgetförslaget för sektorn för växande och lärande år 2023 den 6 oktober. Sektorn för växande och lärande befinner sig i en förändring år 2023. Det har varit utmanande att planera verksamheter på grund av inrättandet av välfärdsområdet, stadens organisationsändring och kriser såsom corona och kriget i Ukraina.

koululaisten reppuja

Stadens organisationsändring påverkar den nuvarande bildningssektorn vid sidan av namnbytet så, att kultur- och fritidstjänsterna går över till den blivande sektorn för livskraft. Med anledning av detta ingår kultur- och fritidstjänsternas blivande budget inte i budgetförslaget som ska behandlas.

Verksamhetsutgifterna är totalt 116,8 milj. euro

Verksamhetsintäkterna för den nya sektorn för växande och lärande föreslås vara 6,3 milj. euro och verksamhetsutgifterna totalt 116,8 milj. euro.
Enligt förslaget kommer verksamhetsintäkterna att år 2023 minska med 1,8 procent och verksamhetsutgifterna att stiga med 6,4 procent jämfört med budgeten för år 2022. Till följd av stadens organisationsreform är åren inte till alla delar jämförbara.
Budgetförslaget innehåller inte interna avgifter för förvaltningstjänster som beaktas centraliserat i stadsdirektörens förslag. Budgetförslaget för sektorn för växande och lärande överskrider budgetramen som stadsstyrelsen har fastställt för tillfället med cirka 1,7 milj. euro. När ramen fastställdes kunde man inte helt beakta förändringar i verksamheten och de förändringar som föranleds av lagstiftningen, och inte heller höjningen av interna hyror.

Det minskande antalet barn förutsätter en översyn av servicenätet

Enligt befolkningsprognoser kommer antalet barn att under kommande år minska med flera hundra till följd av den låga nativiteten. För tillfället har antalet elever i årskurserna 7–9 ännu ökat en aning, men antalet kommer att minska. Det minskande barnantalet syns redan nu i de födda årskullarna och småbarnspedagogiska tjänster.
– Därför är det viktigt att satsa på en optimering av servicenätet och en översyn av elevupptagningsområden när det gäller hela sektorns service. Under de kommande åren betyder det minskande barnantalet en stor nedgång i de statsandelar som sektorn för växande och lärande får, konstaterar bildningsdirektör Sari Gustafsson.

Ändringar i verksamheten år 2023

Bland annat följande ändringar i verksamheten inverkar på sektorns budget för 2023:

  • Personalökningar till följd av den utvidgade läroplikten samt studerandes studiematerial och ökade leasinghyror inverkar ännu år 2023.
  • Sänkta klientavgifter inom småbarnspedagogiken – inkomsterna minskar ytterligare till följd av finska regeringens beslut.
  • Tillgodoseende av behov som beror på eftervård efter coronan och på kriget i Ukraina.
  • Förnyande av ledningssystemet inom utbildningstjänsterna för att stöda personalens arbetshälsa.
  • Reformer och förändringar som den nya organisationsmodellen och sektorn medför
  • Flera ordinarie vikarier inom småbarnspedagogiken
  • Interna hyreskostnader stiger avsevärt bland annat till följd av nya och utbyggda lokaler och ökade renoveringskostnader.

Fullmäktige godkänner budgeten i slutet av året

Budgetförslaget för sektorn för växande och lärande år 2023 utarbetades på basis av Borgå stads riktlinjer och anvisningar för upprättande av budget.
– Utgångspunkten för utarbetandet av budgeten var den givna budgetramen och budgeten för år 2022. År 2019 vore ett bättre jämförelseår eftersom då hade vi en helt normal verksamhet före coronan, säger förvaltningschef Mervi Tuominen.
I budgeten har det samlats serviceområdenas, dvs. ledningens, finsk- och svenskspråkiga utbildningstjänsternas och småbarnpedagogiska tjänsternas budgetärenden. Budgeten innehåller också revideringar av personalens titlar, vilket strävar efter en modern och enhetlig organisation.
Budgetberedningen framskrider i enlighet med den tidsplan som stadsstyrelsen har fastställt. Nämnderna ger sina förslag senast 7.10.2022. Stadsdirektörens budgetförslag publiceras i november. Efter det behandlar stadsstyrelsen budgetförslaget, och fullmäktige fastställer budgeten i december.