Hoppa till innehåll

Budgetram inleder beredningen av budgeten för år 2024.

Beredningen av stadsbudgeten för år 2024 inleds då nästa års budgetram går till behandling i stadsstyrelsen den 22 maj. Avsikten med förfarandet är att säkerställa att sektorernas budgetförslag håller sig inom den ram som stadsstyrelsen har godkänt.

Porvoon kaupungin tunnus.

– En budgetram upprättas för sektorernas totala inkomster och utgifter samt för investeringar. När man därtill beaktar de förändringar i interna poster man har kännedom om och förändringarna i servicebehoven, kommer stadens verksamhetsutgifter att stiga med 4,2 procent, berättar finansdirektör Henrik Rainio.

I budgetramen har det förutsetts att den kommunala sektorns utgifter utvecklas enligt kommunekonomiprogrammet och att inflationen förblir på en skälig nivå cirka 3,7 procent.

Vid uppskattningen av utgifter har därtill iakttagits de funktionella ändringar man har kännedom om, såsom det ökande antalet barn på sektorn för växande och lärande. På sektorn för livskraft förbereder man sig på att ansvaret för AN-tjänsterna kommer att övergå till kommunerna i början av år 2025.

Utsikterna på skatteintäkter positiva, utfallet av samfundsskatter högt på grund av Sköldviks företag

Intäkterna av kommunalskatt för nästa år uppskattas uppgå till 93 miljoner euro vilket motsvarar i stort sett tidigare uppskattningar.

Intäkterna av samfundsskatt uppskattas uppgå till cirka 42 miljoner euro vilket överstiger klart den tidigare uppskattningen.

– Intäkterna av samfundsskattet har varierat starkt under de senaste åren på grund av förändringarna både i kommunsektorns andel och Borgå stads egen andel, berättar stadsdirektör Jukka-Pekka Ujula.

– Stadens andel bestäms till stor del av resultatutvecklingen av Sköldviks företagskoncentration.

Stadens nuvarande kommunalskattesats är 7,11. Skattesatsen ska ändras, eftersom i och med social- hälsovårdsreformen måste skattesatsen definieras med en decimals noggrannhet av procentenheten.

Statsandelsinkomsterna uppskattas vara 48 miljoner euro. Uppskattningen av intäkter baserar sig på beräkningar av finansministeriet och Kommunförbundet.

Stadens ekonomi visar fortfarande överskott

Enligt ramen förutses stadens överskott år 2024 vara cirka 15,8 miljoner euro. Också under åren 2025 och 2026 verkar stadens ekonomi visa ett klart överskott.

– De positiva utsikterna på stadens ekonomi beror till stor del på intäkterna av samfundsskattet, som uppskattas bli höga, berättar Jukka-Pekka Ujula.

– Landets regeringsprogram som är under beredning samt utvecklingstrenden för ekonomin i sin helhet under resten av året kan påverka uppskattningarna av överskottet avsevärt.

Investeringar på tillväxt fortsätter

Investeringarna på tillväxt fortsätter också år 2024. Nästa års nettoinvesteringar är cirka 38,4 miljoner euro i budgetramen. För husbyggnadsprojekt har det reserverats 17,2 miljoner euro och byggandet av kommunteknik 17,7 miljoner euro.

– Den höga inflationen och utmaningarna i tillgång av material börjar synas i investeringar överallt, varför uppskattningarna av anslag för investeringar för de kommande åren har uppdaterats i ramen. Om de egentliga prioriterings- och periodiseringslösningarna kommer att bestämmas först under höstens budgetberedning, berättar finansdirektör Rainio om bakgrunden.

Hur färdigställs stadens budget?

  • Stadsstyrelsen fattar beslut om anvisningarna för utarbetande av stadens budget för år 2024 och budgetram i maj.
  • Nämnderna lägger fram sina egna budgetförslag före slutet av september.
  • Därefter sätts sektorernas förslag ihop och stadsdirektören publicerar sitt eget budgetförslag i oktober.
  • Stadsstyrelsen behandlar budgetförslaget på sina möten i oktober och lägger fram sitt eget budgetförslag i slutet av oktober.
  • Stadsfullmäktige fastställer budgeten och ekonomiplanen samt skattesatser i november.