Hoppa till innehåll

Byggarbeten av cykeltrafikens huvudrutt till och från Näse och Pepot blir småningom färdiga

Cykeltrafikens huvudrutt till och från Näse och Pepot blir småningom färdig. På Magistratsgatan blir arbetena färdiga veckan 49. Smärre finslipningsarbeten och installering av vägmärken görs också efter detta.

Porvoon kaupungin tunnus.

Trafiksignaler i korsningen mellan Magistratsgatan, Magnus Erikssonsgatan och Näse-Juttes gata installeras och tas i bruk när behövliga material kommer från leverantören.
Cykeltrafikens huvudrutt är ett utvecklingsprojekt som har fått statsunderstöd från Transport- och kommunikationsverket Traficom och projektets mål är att skapa bättre förhållanden för gångtrafik och cykeltrafik samt att förtydliga trafikregleringar genom att separera gångtrafiken och cykeltrafiken från varandra.
Projektet innehåller

  • En separerad gång- och cykelväg mellan Tolkisvägen och Magistratsgatan
  • Sanering av Magistratsgatan och ombyggande av den till en cykelgata
  • Trafikljusen i korsningen Magistratsgatan – Magnus Erikssonsgatan – Näse-Juttes gata
  • Ombyggande av Näse-Juttes gata till en cykelgata
  • En separerad gång- och cykelväg mellan Näse-Juttes gata och August Eklöfs park.

En uppföljning och samlande av användarnas erfarenheter av hur regleringarna fungerar kommer att göras på våren och sommaren 2023.


På cykelgatan anpassar bilarna sin hastighet enligt cykeltrafiken


En cykelgata är en gatutyp enligt den nya vägtrafiklagen. På cykelgatan placerar sig fordons- och cykeltrafiken på körbanan. Bilar och andra motordrivna fordon måste anpassa sin hastighet enligt cykeltrafiken och cyklisterna ska ges fri passage.
Början och slutet av cykelgatan visas med vägmärken. Märket innebär ett parkeringsförbud på cykelgatan och parkeringsförbudet visas inte med ett särskilt vägmärke. Parkering är tillåten på särskilt markerade parkeringsplatser.
Gångtrafiken placeras på gångbanor.
– På gångbanan får endast barn under 12 år åka cykel. För att regleringen ska bli tydlig markeras gångbanorna separat med vägmärken, påminner planeringsingenjör Antero Eskelinen.


Lång vändplats för cyklister


I korsningen med trafikljus på Magistratsgatan och Näse-Juttes gata provas det en ny vägmarkering ”lång vändplats för cyklister”.
Den långa vändplatsen för cyklister gör det för cyklister möjligt att vända rakt över Magnus Erikssonsgatan när cyklisten kommer till korsningen längs cykelvägar i riktningen syd–nord på Magnus Erikssonsgatan.
– För cyklister målas det en väntficka där cyklisten kan stanna och vänta på det gröna trafikljuset som gör det möjligt att cykla över gatan, berättar Eskelinen.
Väntfickan kan kännas igen av strecklinjer, en symbol med en cyklist och en pil som visar på vändning.

Trafikljusen är programmerade att identifiera cyklisten som befinner sig i väntfickan.
– Staden har velat prova ett sådant här markeringssätt eftersom det gör rutten för en vändande cyklist tydligare och staden vill minska cykelåkande på övergångsställen. Det är också lättare för bilister att förutse cyklisternas rörelser i korsningsområdet, konstaterar Eskelinen.
Alternativt är det fortfarande möjligt att cykla över Magnus Erikssonsgatan längs övergångsställen.
Cyklisten som kommer till korsningen från Magistratsgatan eller Näse-Juttes gata iakttar på samma sätt som andra fordon trafikljusen och deras stopplinje.