Hoppa till innehåll

Byggarbeten av Sköldviks företagsområde börjar i Nyby i Kullo

Byggarbeten av Sköldviks företagsområde börjar i Nyby i Kullo i februari 2021. Borgå stad och affärsverket Borgå vatten låter i enlighet med detaljplanen ”461 Kullo företagsområde” bygga gator, grönområden och ett vattenförsörjningsnät på norra sidan av Sköldviks raffinaderiområde. Till huvudentreprenör har valts Louhintahiekka oy. Arbetena ska bli färdiga i slutet av 2022.

Sköldviks företagsområde har planlagts som del av utvecklingen av parken för bioekonomi och cirkulär ekonomi i Sköldvik. Målet är att området blir ett mångsidigt företagsområde i Kullo som uppfyller dagens krav, är snyggt med tanke på stadsbilden, har en tydlig kvartersstruktur och lockar ny företagsverksamhet. Området ska ligga vid en ny matargata, Kullo industriväg. Namnet på Nybyvägen ändras inte och Nybyvägen bevaras som en central tomtgata. Dessutom byggs det nya tomtgator till företagstomter och en ny anslutning till området från Nestevägen.

Sköldviks företagsområde hör till Borgå vattens verksamhetsområde, vilket möjliggör vattentjänster för företagen i området.  Alla fastigheter i verksamhetsområdet är skyldiga att ansluta sig till vatten-, avlopps- och dagvattennätet som byggs i området. 

Genom att spara naturresurser och byggkostnader blir området en föregångare i cirkulär ekonomi.

Innan gatorna, tomterna och vattenförsörjningsnätet byggs avlägsnas och bryts ytjorden. I markbygget strävar man efter en massbalans enligt principer för cirkulär ekonomi för marksubstanser. Borgå stad medverkar i Finlands miljöcentrals projekt Circwaste som föregångarkommun och utvecklar energi- och materialeffektivitet med hjälp av en färdplan för cirkulär ekonomi. Detta betyder att det i området behandlas och utnyttjas marksubstanser och stenmaterial som grävs och bryts på grund av bygget, då man sparar värdefulla naturresurser och tung trafik till och från området minskar. Samtidigt blir utsläppen från och kostnaderna för bygget mindre. Upphandlingen genomfördes genom konkurrenspräglad dialog där principerna för cirkulär ekonomi var en del av kvalitetskriterier. Upphandlingens entreprenadspris är ca 5,7 miljoner euro.

Med byggarbeten bereds det över 30 nya företagstomter

På norra sidan av Sköldviks raffinaderiområde, vid Nybyvägen och Metsäpirttivägen kommer det att finnas över trettio nya företagstomter, dels på mark som staden äger och dels på privatägd mark. Tomternas storlekar varierar mellan 5 000 m² och 72 000 m². Marknadsföringen av stadens tomter börjar under år 2021 och om det informeras separat.

Ytterligare information hittar du på projektets webbplats där vi informerar om aktuella ärenden: