Hoppa till innehåll

Byggnads- och miljönämndens beslut 14.6.2022

Porvoon kaupungin tunnus.

Yrkande på rättelse i upphandling av laboratorietjänster för Miljöhälsovården

Byggnads- och miljönämnden beslutade förkasta MetropoliLab Oy:s yrkande på rättelse gällande beslut 17.5.2022 § 69

Ansökan om bygglov, Mannerheimgatan 16, centrum

Byggnads- och miljönämnden beslutade att bevilja det ansökta bygglovet.

Ansökan om bygglov, Nybyvägen 183, Kullo företagsområde

Byggnads- och miljönämnden beslutade att bevilja det ansökta bygglovet

Ansökan om placeringstillstånd, med rätt att börja, Telia Towers Finland Oy

Nämnden beslöt efter omröstning enligt föredragandes förslag (5 för, 4 emot)

  • anteckna för kännedom Telia Towers Finland Oy:s ansökan om placeringstillstånd, med bilagor, daterad 22.10.2021 samt anteckna för kännedom svaromål som mottagits i ärendet
  • konstatera att förutsättningarna för placering i enlighet med § 234 lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation (917/2014) uppfylls och bekräftar placeringsplanen i enlighet med Telia Towers Finland Oy:s ansökan
  • bevilja rätt att påbörja arbeten i enlighet med § 233.3 lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation (917/2014). Telia Towers Finland Oy ska enligt § 144 i markanvändnings- och bygglagen och ställa en godtagbar säkerhet för ersättande av de olägenheter, skador och kostnader som upphävandet av beslutet eller en ändring av tillståndet kan förorsaka.
  • den sökande ska ställa en säkerhet om 10 000 euro
  • För avgörandet om placering debiteras i avgift i enlighet med byggnadstillsynens avgiftsgrunder (§ 19, 600 euro, § 11, 400 euro) 1 000 euro.
  • Säkerhetsbelopp 10 000 euro

Installation av tryckavlopp och vattenledning på havsbotten i Emsalöfjärden. Utlåtande till Regionförvaltningsverket i Södra Finland med anledning av tillståndsansökan från Affärsverket Borgå vatten.

Byggnads- och miljönämnden beslöt att ge Regionförvaltningsverket i Södra Finland utlåtandet i enlighet med föredragningslistan.

Utlåtande, Fortum Power and Heat oy, ansökningar om drifttillstånd för kärnkraftverket i Lovisa, arbets- och näringsministeriet, Dnr VN/7906/2022

Byggnads- och miljönämnden beslöt att ge sitt utlåtande i enlighet med föredragningslistan.

Övriga ärenden

Övriga ärenden antecknade nämnden för kännedom.