Hoppa till innehåll

Byggnads- och miljönämndens beslut 23.6.2020

Justering av byggnadstillsynstaxan och byggnadstillsynens servicetaxa 2020

Byggnads- och miljönämnden beslutade godkänna de uppdaterade byggnadstillsynstaxorna och byggnadstillsynens servicetaxor att gälla från 1.9.2020 och upphäva de tidigare taxorna. 

Porvoon Eläintuhkaus oy, beslut om ansökan om miljötillstånd enligt miljöskyddslagen samt om tillstånd att inleda verksamheten innan tillståndsbeslutet har vunnit laga kraft

Byggnads- och miljönämnden beslutade bevilja Porvoon Eläintuhkaus Oy miljötillstånd för smådjurskrematorium på fastigheten 638-9-769-2.

Övriga ärenden

Också i de övriga ärendena beslutade byggnads- och miljönämnden enhälligt enligt beslutsförslagen.