Hoppa till innehåll

Byggnads- och miljönämndens beslut 25.10.2022

Porvoon kaupungin tunnus.

Ansökan om placeringstillstånd, med rätt att börja, Telia Towers Finland Oy

Nämnden beslöt efter omröstning enligt föredragandes förslag (5 för Elin Andersson (ordförande), Christer Andersson, Patrick Nyholm, Pia Sågbom, Liisa Saarela och 5 emot Tom Blomqvist, Krista Hummastenniemi, Petri Pasanen, Hannele Luukkainen, Pekka Malin, ordförandens röst avgjorde)

  • anteckna för kännedom Telia Towers Finland Oy:s ansökan om placeringstillstånd, med bilagor, daterad 22.10.2021 samt anteckna för kännedom svaromål som mottagits i ärendet
  • konstatera att förutsättningarna för placering i enlighet med § 234 lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation (917/2014) uppfylls och bekräftar placeringsplanen i enlighet med Telia Towers Finland Oy:s ansökan
  • bevilja rätt att påbörja arbeten i enlighet med § 233.3 lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation (917/2014). Telia Towers Finland Oy ska enligt § 144 i markanvändnings- och bygglagen och ställa en godtagbar säkerhet för ersättande av de olägenheter, skador och kostnader som upphävandet av beslutet eller en ändring av tillståndet kan förorsaka.
  • den sökande ska ställa en säkerhet om 10 000 euro
  • För avgörandet om placering debiteras i avgift i enlighet med byggnadstillsynens avgiftsgrunder (§ 19, 600 euro, § 11, 400 euro) 1 000 euro.
  • Säkerhetsbelopp 10 000 euro

I de övriga ärendena beslutade byggnads- och miljönämnden enhälligt enligt beslutsförslagen.