Hoppa till innehåll

Delårsrapport 2/2023: Stadsstrategin genomförs för det mesta enligt plan, fastän den svaga konjunkturen inom byggande börjar bli synlig

Det framgår i Borgå stads andra delårsrapport för i år att stadsstrategin genomförs för det mesta enligt plan och i enlighet med budgeten. I samband med rapporten har man publicerat det senaste läget för stadens strategiska indikatorer.

Kaupunkimaisemaa.

– Den huvudsakligen positiva utvecklingsriktningen, som de strategiska indikatorerna visar, kan ses som ett särskilt gott resultat i den krävande verksamhetsmiljön, säger stadsdirektör Jukka-Pekka Ujula.

– Stadens ekonomi har hållits i balans under det första halvåret och de strategiska projekten har framskridit enligt plan fastän inflationen, den kommunala löneuppgörelsen och vissa utmaningar i tillgång på material har förorsakat kostnadstryck. Man bör också komma ihåg att det är det första verksamhetsåret med stadens nya verksamhetsstruktur.

Budgeten utfaller i huvudsak planenligt

Stadens årsbidrag var efter januari–juni cirka 32,5 miljoner euro och räkenskapsperiodens resultat cirka 21,4 miljoner euro. Staden har i början av året fått skatteinkomster av engångskaraktär från gamla skatteår, så skatteinkomsterna koncentrerar sig till årets början. Enligt budgeten prognostiseras stadens överskott vara cirka tio miljoner euro.

Stadens verksamhetsutgifter i januari–juni var sammanlagt cirka 115,9 miljoner euro, vilket motsvarar cirka 50,6 procent av hela årets budgetutgifter. Utgiftsutvecklingen inom stadens nya sektorer var under årets första kvartal rätt så enhetlig och budgetenlig. Verksamhetskostnaderna på sektorn för växande och lärande var i januari–juni sammanlagt cirka 63,5 miljoner euro, inom stadsutvecklingen cirka 12,6 miljoner euro, på livskraftssektorn cirka 18,8 miljoner euro och inom koncerntjänsterna cirka 21 miljoner euro.

Fram till slutet av juni har staden fått totalt cirka 91 miljoner euro i skatteinkomster. Av detta är andelen kommunalskatt cirka 67 miljoner euro, andelen samfundsskatt 22,6 miljoner euro och andelen fastighetsskatt cirka 1,4 miljoner euro.

Markförsäljningsinkomsterna ser ut att bli mindre än beräknat

Stadsutvecklingens inkomster från försäljning av mark förväntas bli cirka 3 miljoner mindre än vad som budgeterats men för budgetens övriga delar förväntas verksamhetsintäkterna huvudsakligen utvecklas enligt budgeten.

– Den svaga konjunkturen inom byggande är synlig också i stadens verksamhet. Bostadsproduktionen och antalet beviljade bygglov har minskat. Det är klart att det dåliga läget också syns i stadens markförsäljningsinkomster, säger stadsutvecklingsdirektör Dan Mollgren.

– Borgå är inte isolerat från världen, och resultaten för indikatorerna i strategin påverkas av både stadens åtgärder och av globala fenomen. Under en tid med höjda räntor och energipriser och då Rysslands invasionskrig har förorsakat en global osäkerhet och svårigheter att leverera råvaror har man inte uppnått målet som ställts på befolkningstillväxt.

– Stadens centrala projekt, planläggning och planering av markanvändningen siktar trots allt förbi konjunkturen och även i en krävande situation har Borgå invånarantal vuxit, fastän åtminstone slutet av året ser fortfarande krävande ut, fortsätter Mollgren.

Ränteintäkterna växer

Investeringsutgifterna var under årets första tre månader cirka 12 miljoner euro, emedan investeringsutgifterna för hela årets budget är cirka 34,5 miljoner euro. Angivet i procent är de faktiska investeringarna således cirka 34,8. Investeringar håller i regel på att genomföras.

Stadens lånebestånd var i slutet av juni cirka 80,7 miljoner euro. Lånebeståndet förväntas inte växa under slutet av året. Hela lånebeståndet består av lån med fast ränta och låneportföljens medelränta är cirka 0,33 %.

– I början av året har stadens likviditet varit bra, så staden har investerat pengar i tidsbundna depositioner. Stadens ränteintäkter kommer därför att växa uppskattningsvis med cirka 0,7 miljoner euro jämfört med nivån under tidigare år, säger finansdirektör Henrik Rainio.

Stadsstyrelsen behandlar stadens delårsrapport 2/2023 den 21. augusti och fullmäktige i slutet av augusti.