Hoppa till innehåll

Den nya vägtrafiklagen träder i kraft 1.6.2020

Den nya vägtrafiklagen trädde i kraft 1.6.2020. Trafikreglerna ändras inte mycket, men i och med den nya lagen ändras några regler och vägmärken. Antalet helt nya vägmärken är några tiotal, och dessutom har många vägmärken ändrats lite.

Den nya vägtrafiklagen trädde i kraft 1.6.2020. Trafikreglerna ändras inte mycket, men i och med den nya lagen ändras några regler och vägmärken. Antalet helt nya vägmärken är några tiotal, och dessutom har många vägmärken ändrats lite.

Målet för den nya lagen är bland annat att göra trafiken smidigare och säkrare och skapa förutsättningar för digitalisering och trygg automatisering av trafiken samtidigt som regleringen lättas upp.

På Borgå stads webbplats på adressen www.borga.fi/vagtrafiklagen-2020 samlas information om några ändringar som påverkar stadstrafiken i Borgå och länkar till mera information om den nya vägtrafiklagen. 

– Det lönar sig för alla att bekanta sig med den nya vägtrafiklagen. I tillägg till att lära sig ändringarna är det en bra tidpunkt att också repetera trafikreglerna, påminner trafikingenjör Antti Rahiala från Borgå stad.

Skyldighet att förutse andra vägtrafikanters agerande

En ny princip i lagen är skyldigheten för vägtrafikanter att vara förutseende (4 §): ”En vägtrafikant ska för undvikande av fara och skada förutse andra vägtrafikanters agerande och anpassa det egna agerandet enligt det för att främja en smidig och trygg trafik.”

Parkering på dubbelriktade vägar och att uppge parkeringstidens början
Enligt den nya vägtrafiklagen är det tillåtet att på en dubbelriktad väg i tätort att stanna och parkera på vänstra sidan av vägen, om detta inte medför fara eller olägenhet för trafiken (36 §).

– Det kan vara mycket utmanande att starta från vänstra sidan, varför det också då är mycket viktigt att använda blinkrar så att andra vägtrafikanter i god tid märker fordonet som startar, påminner Rahiala.

Om parkeringen är tidsbegränsad, kan parkeringstidens början uppges på valfritt sätt. En parkeringsskiva behövs alltså nödvändigtvis inte men parkeringstidens början ska dock uppges på ett tydligt och väl synligt sätt. Parkeringstidens början är den tid då fordonet parkeras.

Ändringarna för gång- och cykeltrafik

Den nya lagen innehåller inte just ändringar för fotgängare. Ett av målen med den nya lagen är att främja cykeltrafiken, vilket syns som många förnyelser för cyklisterna.

Så som tidigare är cykeln ett fordon och den som cyklar är föraren av fordonet. Cyklisten ska cykla på cykelbanan. Om det inte finns en cykelbana ska cyklisten cykla på vägrenen eller om det inte finns en vägren ska cyklisten cykla på högra kanten av körbanan. Endast under 12-åringar får cykla på en gångbana, och gångtrafiken får inte störas. En cykelbana anvisas alltid med vägmärket för cykelbana. Om det inte finns ett sådant märke, är det frågan om en gångbana. Om en cykelbana ligger på vänstra sidan av vägen eller gatan, får cyklisten enligt den nya lagen också cykla på den högra vägrenen eller på kanten av körbanan.

Enligt den nya lagen ska cyklar ha en lykta som visar vitt eller ljusgult ljus framåt och från och med nu dessutom en lykta som visar rött ljus bakåt, när man cyklar under mörker eller skymning eller när sikten på grund av väderförhållandena eller av annan orsak är nedsatt.

I den nya lagen kommer också tydligare fram att en cyklist får köra över ett övergångsställe (18 §). I några fall beror väjningsplikten på om cyklisten kör eller leder sin cykel över övergångsstället.

– Det har varit en ganska vanlig missuppfattning att man inte får köra med cykel över ett övergångsställe. Det är bra att den nya lagen tar tydligare ställning till detta, konstaterar Rahiala.