Hoppa till innehåll

En kartbaserad applikation till hjälp för att bedöma kommande behov inom bildningssektorns servicenät

I början av året inleddes skapandet av en prognosmodell för servicenätet inom bildningssektorn, och nu har arbetet framskridit så långt att man i slutet av september kan börja testa en kartbaserad applikation som är i pilotskedet.

I början av året inleddes skapandet av en prognosmodell för servicenätet inom bildningssektorn, och nu har arbetet framskridit så långt att man i slutet av september kan börja testa en kartbaserad applikation som är i pilotskedet.

I applikationen har matats in Borgås elevupptagningsområden, daghem och skolor, antal barn och elever samt en prognosmodell för befolkningen. Elevupptagningsområdena syns på kartan i applikationen i trafikljusfärger antingen i grönt, gult eller rött, beroende på hur väl skolbyggnaderna i området tjänar i förhållande till det prognostiserade elevantalet under det valda året.

Applikationen ser på framtiden med framförhållning och beaktar servicenätet som helhet.

– Applikationen ger möjlighet att reagera på servicebehovet i olika områden bättre än förut och i ett tidigare skede, istället för att situationer och behov skulle lösas ett område i taget, säger bildningsdirektör Sari Gustafsson.

Helhetsbetonat och kostnadseffektivt med hjälp av teknologi

I Finland finns flera modeller för befolkningsprognoser, och att jämföra dem och anpassa dem till Borgås behov utgör en stor del av det arbete som görs inom bildningssektorn då man bedömer behov inom servicenätet. Applikationen underlättar arbetet märkbart.

– På prognosen för antalet barn i en viss skola inverkar förutom nativiteten också flyttrörelsen inom staden och över kommungränser, invandring samt byggande och stadens tvåspråkighet. Med hjälp av teknologi kan vi skapa en så helhetsbetonad bild som möjligt av situationen, konstaterar Sari Gustafsson. 

För utarbetandet av prognosmodellen tillsattes i början av 2021 en tväradministrativ arbetsgrupp med tjänsteinnehavare från förutom bildningssektorn även från stadsutvecklingen, lokalitetsledningen och utvecklingsenheten. 

 – Samarbete över sektorsgränserna möjliggör att helheten synkroniseras även med planläggning och byggande. Meningen är att skapa kostnadseffektivitet, alltså att det byggs där det också finns rum i skolorna eller på motsvarande sätt att det inte byggs ett enormt bostadsområde där det inte finns skolor eller småbarnspedagogik, anmärker Sari Gustafsson.

Efter att applikationens pilotskede är klart och man har fått erfarenheter av det, fattas beslut om hur projektet med bildningssektorns prognosmodell går vidare.