Hoppa till innehåll

En utredning av en förvaltnings- och finansieringsmodell för Borgå museum startar

Borgå stad har beslutat inleda en utredning av en förvaltnings- och finansieringsmodell för Borgå museum.

Borgå stad har beslutat inleda en utredning av en förvaltnings- och finansieringsmodell för Borgå museum.

Utredningen görs tillsammans med Borgå museiförening och den ska bli färdig under hösten.   

– Museilagen har reformerats år 2019 och till följd av det har museernas verksamhetsfält blivit nytt. Det är också dags att reformera Borgå stads och Borgå museums samarbetsätt och avtal från år 2012, berättar bildningsdirektör Sari Gustafsson.

Borgå museums verksamhet sköts av Borgå museiförening som grundades för 125 år sedan och som också äger samlingarna. Staden äger museets lokaler och finansierar museets verksamhet med stöd av ett separat avtal. Museet som är en förening sköter också de myndighetsuppgifter som hör till det i egenskap av ett museum med regionalt ansvar i östra Nyland.  

– Det ska utredas om denna historiska och i Finland sällsynta verksamhetsmodell fortfarande är ändamålsenlig eller om någon annan modell ger ett vettigare sätt att utveckla museiverksamheten som är viktig för regionens livskraft och turismen, berättar stadsdirektör Jukka-Pekka Ujula.    

– Museiföreningens syfte har sedan dess början varit att skapa verksamhetsförutsättningar för museet, vilket betyder tryggande av ekonomin och lokaler. Nu ligger en stor del av samlingarna i förråd på grund av platsbrist och utställningarna finansieras med bidrag som söks separat. Vi hoppas att utredningen ger museet allt stabilare verksamhetsbetingelser, säger museiföreningens ordförande Jukka Kullberg.

Under arbetet kommer för- och nackdelarna med den nuvarande förvaltnings- och finansieringsmodellen för museiverksamheten i Borgå och med alternativa förvaltnings- och finansieringsmodeller att utredas. Alternativ till verksamheten som bedrivs i föreningsform är att museet blir en del av stadskoncernen, ett aktiebolag eller en stiftelse. Modeller jämförs med blickpunkt på juridik, ekonomi och finansiering, egendomshantering, kärnverksamhet, stödtjänster, ledarskap och personal.

Under utredningen intervjuas bl.a. representanter för Borgå stad, Borgå museum, Borgå museiförening, andra museer, Museiverket, undervisnings- och kulturministeriet och närkommuner. Dessutom jämförs Borgå museums verksamhet med andra museer i kontrollgruppen. 

Utredningen genomförs av experter i Ramboll Finland och även Museiverkets f.d. generaldirektör Juhani Kostet medverkar som expert.  

Borgå museiförening och Borgå museum

  • Borgå museiförening rf har grundats år 1896 och Borgå museum har öppnats för allmänheten år 1897.
  • Borgå museiförening äger fortfarande Borgå museum och svarar för dess samlingar och verksamhet.
  • Samarbetet mellan Borgå museum och staden bygger på ett särskilt avtal. Museet är verksamt i byggnader som staden äger och stadsstyrelsen utser två medlemmar av åtta i museiföreningens styrelse. 
  • Enligt avtalet producerar Borgå museum de museitjänster som staden behöver och Borgå stads understöd täcker cirka hälften (50,4%) av museets verksamhetsutgifter, vilket även omfattar byggnadernas hyreskostnader. Cirka hälften av verksamheten finansieras med statsunderstöd och museets egna intäkter.
  • Borgå museum svarar också för den museala vården av J.L. Runebergs hem, Walter Runebergs skulptursamling och Borgå stads konstsamling.
  • Borgå museum är dessutom ett museum med regionalt ansvar i östra Nyland. Verksamhetsområdet omfattar Askola, Borgnäs, Borgå, Lappträsk, Lovisa, Mörskom, Pukkila och Sibbo.
  • Ett museum med regionalt ansvar har till uppgift att främja museiverksamheten i östra Nyland och att vara en sakkunnigmyndighet för kulturmiljön i östra Nyland. Huvudvikten i uppgifterna ligger särskilt på den byggda miljön och det arkeologiska kulturarvet. Uppgifterna bygger på museilagen.