Hoppa till innehåll

Enhetligare ledning införs i de finskspråkiga utbildningstjänsterna – delat ledarskap hjälper skolorna att fungera bättre och stöder barnens inlärningsvillkor

Bildningsnämndens finskspråkiga utbildningssektion har godkänt att man fortsätter utveckla skolornas ledningssystem. Genom att lägga om ledningssystemet och genom att dela på ledaransvaret strävar man efter att underlätta skolornas verksamhet samt både lärarnas och rektorns arbete.

Justeringarna i skolornas ledningsuppgifter betyder att utbildningstjänsternas ledningssystem blir tydligare och enhetligare. Justeringarna utgör också ett stöd för stadsorganisationens kommande nya struktur.

Från och med i höst har de finskspråkiga skolorna alltid en rektor som svarar för verksamheten och åtminstone en biträdande chef, beroende på skolans storlek. Därutöver finns det en utbildningsplanerare som assisterar skolväsendets ledning, två områdesrektorer samt en områdesrektor med inriktning på särskilt stöd och välmående.

Ett enhetligt ledningssystem ökar jämlikheten mellan skolorna. Det gör det också möjligt att bättre tillvarata skolpersonalens kompetens och möjliggör professionell utveckling även för dem som har ledningsuppgifter.

– Vi här i Borgå har mycket kunniga lärare och rektorer, och denna förändring stöder deras arbete. Jag tror att vi med dessa reformer för att åstadkomma en mera välfungerande vardag i skolorna har möjlighet både att inverka på personalens arbetshälsa och att förbättra inlärningsvillkoren för barnen. Ett delat ledarskap bidrar till ökad samhörighet och främjar utvecklingen av skolornas verksamhetskultur som lärosamfund, omtalar utbildningsdirektör Jari Kettunen.

Delat ansvar i skolans ledning innebär uppgifter som syftar till att göra livet i skolan mera välfungerande och att stödja ledarskapet, till exempel då det gäller att utarbeta läsordningar, vikarie- och övervakningsarrangemang, samarbetet mellan hem och skola samt elevernas välmående och elevvården.

– Det är också viktigt att samarbetet med hemmen och tillhörande ansvar är tydliga både inom skolan och ur vårdnadshavarnas synvinkel. Jag väntar med iver på hurdana resultat vi får se i inlärning och välmående om några år när det blir möjligt att utvärdera det nya ledningssystemets effekter, konstaterar Kettunen.

En del av personvalen gällande läsåret 2022–2023 har redan gjorts

Akseli Salmi tillträder som biträdande tjänsterektor vid Linnankosken lukio, och studiehandledaren Timo Juntunen sköter i fortsättningen de uppgifter som hör till biträdande rektorn för vuxenlinjen. Petri Kemppainen har utsetts till ny tjänsterektor för Tolkkisten koulu. Janne Salmela tillträder som biträdande tjänsterektor för Albert Edelfeltin koulu och Miina Iinatti som biträdande tjänsterektor för Pääskytien koulu.

Juha Levänen, som är rektor för Albert Edelfeltin koulu, fortsätter som områdesrektor, Päivi Outinen som rektor för Linnajoen koulu och Susanna Kareinen som områdesrektor med ansvar för särskilt stöd och välmående. Päivi Outinen fungerar läsåret 2022–2023 på heltid som områdesrektor med uppgift att utveckla IKT-system i anslutning till elevadministrationen utöver sina nuvarande uppgifter som områdesrektor. Linnajoen koulus nuvarande biträdande tjänsterektor Arttu Piispanen fungerar under läsåret 2022–2023 som skolans rektor, och tjänsten som biträdande tjänsterektor är för tillfället lediganslagen.

I fråga om övriga ledningsuppgifter med anknytning till reformen sker rekryteringen internt i skolorna. Biträdande rektorerna för läsåret 2022–2023 kommer att utses senast i augusti och väljs bland de lärare som visat intresse för ledningsuppgifter i skolan. Framställan om utnämning görs av rektorn, och utbildningsdirektören fattar beslut om förordnandet.