Hoppa till innehåll

Ett sammandrag av enkäten om cykelvägar i Borgå har blivit färdigt

En enkät om cykelvägar i Borgå som gjordes som en del av programmet för främjande av cykeltrafik gav nästan 2 700 kartsvar.

En enkät om cykelvägar i Borgå som gjordes som en del av programmet för främjande av cykeltrafik gav nästan 2 700 kartsvar.

Enligt enkätresultaten ligger de största bristerna i cykelvägar i Borgå vid sträckor mellan stadstätorten och byar. Bristen på cykelvägar gör gång- och cykeltrafiken mindre lockande både på sträckor mellan byar och stadstätorten samt i byarna. Inom stadstätorten är cykelnätet omfattande med undantag av några brister i förbindelser men särskilt tydligheten av regleringar och tryggheten av korsningsområden behöver förbättras. Även cykelparkeringen kan göras bättre särskilt på livligaste platser där människor brukar sköta sina ärenden. 

Mer cykelvägar önskas mellan stadstätorten och byar 

Nästan 60 procent av svaren på enkäten gällde bristande cykelvägsförbindelser i Borgå. Den största delen av bristerna i cykelvägsförbindelserna finns på sträckor mellan stadstätorten och byar, bl.a. mot Andersböle/Hindhår, Illby, Bjurböle, Sannäs och Kerko. Också inom stadstätorten finns det brister i cykelvägsförbindelserna. Svararna efterlyste cykelvägsförbindelser bl.a. till Västra Mannerheimleden (bl.a. till Mannerheimgatans bro), Gamla Tavastehusvägen och Biskopsgatan. 

I stadstätorten finns det särskilt brister i cykelförbindelsernas kvalitet 

Brister i cykelförbindelser finns i korsningsområden och på sträckor mellan korsningar. Som brister i korsningsområden ses bl.a. svåröverskådlighet av regleringar, dåliga utsikter i korsningar och höga kantstenar. Sträckor mellan korsningar har brister bl.a. på avskiljningen mellan gång- och cykeltrafiken samt dimensioneringen, kontinuiteten och belysningen av cykelvägar.  

–Det viktigaste under de kommande åren är att sträva efter att utveckla högklassiga huvudcykelvägar mellan bostadsområden och centrum och andra serviceställen. Regleringarna av cykeltrafiken ska bli så trygga, smidiga och lätt användbara som möjligt, säger trafikingenjör Antti Rahiala hos Borgå stad. 

Cykelparkeringen behöver utvecklas på livliga platser där människor brukar sköta sina ärenden 

Cykelparkeringen behöver förbättras särskilt på livliga platser, såsom på torget, busstationen, idrottsplatser och i anslutning till dagligvarubutiker. Svararna önskar särskilt möjlighet att låsa cykeln i ramen. 

-Platser för cykelparkering, dess kvalitet och lätt användbarhet är viktiga aspekter som ska beaktas. Borgå stad kommer att satsa på utvecklingen av cykelparkeringen och jag önskar att även privata aktörer ska medverka när det gäller deras egna verksamhetsställen, berättar Rahiala. 

Mera information:  
trafikingenjör Antti Rahiala   
tfn 040 193 1426   
antti.rahiala@porvoo.fi