Hoppa till innehåll

Finskspråkiga utbildningssektionen behandlade Epoon koulus framtid

Vid sina möten våren 2022 har finskspråkiga utbildningssektionen gjort en förhandsbedömning av konsekvenser ur flera olika synvinklar för att lösa Epoon koulus framtid.

Aspekter som beaktats är bland annat utvecklingen och framtiden för det södra området, hur elevantalet utvecklas, Epoon koulus fastighet och dess skick, pedagogiska synvinklar, elevernas valmöjligheter, smidighet i familjernas vardag, skolskjutsar, eftermiddagsverksamhet, ekonomiska faktorer och grundandet av ett eventuellt bildningscentrum vid Grännäs skola. Man har bekantat sig med Keskuskoulus lokaler och verksamhet och slutligen låtit barnen delta i bedömningen av konsekvenserna.

På sitt möte på torsdagskväll beslutade sektionen föreslå bildningsnämnden att elevupptagningsområdet för Epoon koulu ansluts till området för Keskuskoulu från 1.8.2023, varvid verksamheten i Epoon koulu läggs ned 1.8.2023. Enligt beslutet ska man i planeringen beakta en så smidig vardag som möjligt för barnen även i framtiden samt att de ska få bekanta sig planmässigt med den nya skolan under läsåret 2022–2023.

– Sektionen har fört en mångsidig diskussion ur olika synvinklar om framtiden för Epoon koulu. Det låga antalet barn är en stor utmaning för en fortsatt verksamhet i skolan, och det syns inte heller någon märkbar ökning i elevprognoserna för de närmaste åren. Personalen i skolan har gjort ett utmärkt jobb, men antalet barn i området ger tyvärr inte förutsättningar att ordna skolarbetet på ett ändamålsenligt sätt i framtiden, med tanke på både verksamhet och ekonomi.

Utbildningssektionens beslut var inte enhälligt, för under behandlingen gjordes ett förslag om att grunda ett bildningscentrum i anslutning till Grännäs skola.
– Idén om ett bildningscentrum utreddes på våren och det skulle kräva betydande investeringar vid Grännäs skola, även om vissa utrymmen skulle kunna användas gemensamt. Skolans framtid kommer nu att behandlas av bildningsnämnden. Före nämndens möte i september och det slutliga beslutet om Epoon koulu kommer vi ännu att ordna ett informations- och diskussionsmöte för invånare i området och vårdnadshavare till skolans elever, där olika synvinklar ännu diskuteras öppet, fortsätter Kettunen.

I övriga ärenden fattade utbildningssektionen beslut enligt förslagen.