Hoppa till innehåll

Förslag till stadsstyrelsen: alternativa sätt för hur Kokonprojektet kan genomföras planeras

Planeringen av Kokon idrottscentrum har fortsatt under hösten. Stadsstyrelsen behandlar lägesöversikten vid sitt möte den 4 december. Det föreslås att stadsstyrelsen ger projektbolaget anvisningar hur beredningen ska fortsätta. Planeringen främjas genom att det läggs fram nya alternativ till hur omfattande idrottscentrumsprojektet ska bli, så att Kokon idrottscentrum bli en så bra fungerande helhet som möjligt med beaktande av ekonomiska ramar.

Lapsijääkiekkoilija.

Bolaget borde granska två nya alternativa modeller utöver grundmodellen som har presenterats tidigare. I det ena nya alternativet är projektbolagets totala investeringsnivå högst 50 miljoner euro och i det andra högst 40 miljoner euro. De båda modellerna borde också ha två alternativ på vilka verksamheter de innehåller. I alla alternativen borde det tydligt presenteras hur de eventuellt avviker från de planeringsprinciper som fullmäktige tidigare har godkänt och delhelheterna i den första genomförandefasen.

Fyra nya alternativ senast den 15 februari

Dessa fyra nya alternativ borde läggas fram med motiveringarna för stadsstyrelsen senast den 15 februari. I alla alternativen ansvarar staden också för infrastrukturinvesteringar på cirka 10 miljoner euro, såsom det i grundmodellen har planerats.

Dessutom föreslås det att stadsstyrelsen ger bolaget råd om att närmare granska olika finansieringsmodeller mellan staden och bolaget och ta närmare reda på möjlighet att få extern finansiering.

Grundmodellen för Kokon idrottscentrum har planerats enligt planeringsprinciper och omfattning som stadsfullmäktige år 2022 beslutade om. Nya kostnadsberäkningar visar att investeringskostnaderna i denna grundmodell kommer i sin helhet att stiga till över 70 miljoner euro. Samtidigt har stadens ekonomiska läge ändå försvagats och stadsfullmäktige har beslutat att ett produktivitetsprogram ska utarbetas nästa år. Programmet ska balansera stadens driftsekonomi och investeringar så, att de motsvarar stadens ekonomiska utveckling åren 2024–2027.

I grundmodellen ingår en ishall med två rinkar, en gatusträckning till området, parkeringsregleringar till cirka 650 fordon, förbättrande och landskapsanpassning av uteområden och friluftsbadet, en uppvärmd konstgräsplan, en ny allaktivitetsarena, en entréplan som förenar ishallen och allaktivitetsarenan och har lokaler med låg tröskel samt ombyggnad av Kokonhallen till en racketspelhall.

En ny avskalad alternativ modell har beskrivits preliminärt – ytterligare alternativ planeras

Projektbolaget har preliminärt börjat kartlägga alternativa storlekar för idrottscentrumet. För nybyggen har det tagits fram en mindre och förmånligare version vars storlek är 7000 kvadratmeter mindre än grundmodellen. Investeringens totalkostnader är uppskattningsvis 54–55 miljoner euro. I modellen har man inte beaktat behovet att ombygga Kokonhallen.

– Den nu skisserade mindre modellen är ett alternativ till grundmodellen och med den kan en funktionell helhet byggas i en mindre skala. Skissen visar att kostnaderna och byggnadens storlek i hög grad går hand i hand. I den fortsatta beredningen ska storleken regleras och olika alternativ studeras med utgångspunkt i ekonomi och verksamhet, berättar biträdande stadsdirektör Fredrick von Schoultz.

Finansieringskostnaderna för staden är uppskattningsvis 4,5–6 miljoner euro per år

Projektbolaget har också gått igenom investeringsmodeller och driftsekonomikostnader tillsammans med staden. Bolaget har skisserat en modell där bolaget sköter investeringarna i byggnaderna. I grundmodellen ska staden avsätta eget kapital till bolaget cirka hälften av bolagets totalinvesteringar och cirka hälften av investeringen ska bolaget finansiera med lån med stadens borgen.

– Enligt modellen är bolagets operativa intäkter och utgifter ungefär lika stora före räntekostnader och avskrivningar. Bolagets räntekostnader vänder ändå ekonomin negativ och bolaget behöver därför en årlig subvention av staden på cirka 1,5 miljoner euro för räntekostnader i grundmodellen och cirka 1,1 miljoner euro i den avskalade modellen, berättar finansdirektör Henrik Rainio.

För att bolaget kan klara sig av låneamorteringar och kan täcka avskrivningarna borde staden dessutom stöda bolaget årligen med cirka 3 miljoner euro i grundmodellen och med cirka 2,2 miljoner euro i den avskalade modellen.

Totalt blir stadens subvention till bolaget i grundmodellen cirka 4,5 miljoner euro per år och i den avskalade modellen cirka 3,3 miljoner euro per år.

– Att staden placerar eget kapital i bolaget innebär att staden måste ta mer lån. Stadens räntekostnader för placering av eget kapital i bolaget är uppskattningsvis cirka 1,5 miljoner euro i grundmodellen och cirka 1,1 miljoner euro i den avskalade modellen. Räntan på stadens lån är sannolikt lite lägre än bolagets räntekostnader, fortsätter Rainio.

Stadens finansieringskostnader och subventionen till bolaget är årligen alltså cirka 6 miljoner euro i grundmodellen och cirka 4,5 miljoner euro i den avskalade modellen.

Stadsstyrelsens föredragningslista https://porvoofi.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=2023749