Hoppa till innehåll

Ge respons på utarbetandet av stadens produktivitets- och balanseringsprogram

Stadsstyrelsen inledde 6.2.2024 utarbetandet av ett ekonomiskt produktivitets- och balanseringsprogram för Borgå stad. Målet med programmet är att stadens prognosticerade underskottsutveckling ska brytas och att ekonomin ska fås i balans under planeringsåren. Stadsborna har möjlighet att ge respons fram till 7.4.2024. I det här skedet behandlar också äldre- och handikappråden samt ungdomsfullmäktige förslagen.

– Nu har stadens invånare, påverkansorgan och intressentgrupper möjlighet att delta i beredningen av det ekonomiska produktivitets- och balanseringsprogrammet genom att ge respons på de åtgärdsförslag som diskuterats under beredningen. Dessutom kan deltagare presentera alternativ eller idéer om hur målen i stadens produktivitets- och balanseringsprogram ska uppnås, berättar finansdirektör Henrik Rainio.

Respons kan ges via eporvoo:

Bakgrunden till programmet är den försvagade ekonomin

Borgå stads ekonomi försvagas under kommande år när de statliga coronastöden och skatteinkomsterna av engångskaraktär med anledning av välfärdsområdesformen har fallit bort och intäkterna av samfundsskatten inte har ökat på prognosticerat sätt. Statsandelarna till kommunerna kommer att skäras ned märkbart från år 2025.

Det sammanräknade, kumulativa underskottet i stadens ekonomi uppskattas uppgå till cirka 37 miljoner euro under de fyra åren 2024–2027 ifall inga balanseringsåtgärder vidtas, vilket motsvarar cirka 3,5 procent av stadens utgifter i driftsekonomin.

Stadsstyrelsens riktlinjer och nämndernas förslag utgör grunden för beredningen

För att balansera stadens ekonomi eftersträvar man i första hand strukturella lösningar och produktivitetsåtgärder som så lite som möjligt försvagar kvaliteten på de tjänster som staden producerar. Ekonomin balanseras på flera olika sätt: verksamhetsutgifter och investeringar bantas ned, verksamhetsintäkter bör höjas, försäljningar av engångskaraktär av anläggningstillgångar genomförs och vid behov ses kommunal- eller fastighetsskattesatser över.

Staden strävar efter att minska personalutgifterna jämfört med prognosen genom att planera nya sätt att utföra arbetet och genom att utnyttja personalomsättning och pensionsavgångar.

– De ekonomiska produktivitets- och balanseringsåtgärderna har utarbetats så att de inte innefattar permitteringar eller uppsägningar av personalen. Borgå stad vill också i fortsättningen vara en attraktiv och konkurrenskraftig arbetsgivare, säger tf. stadsdirektör Fredrick von Schoultz.

Nämnden för växande och lärande, livskraftsnämnden och stadsutvecklingsnämnden har fattat egna beslut om förslag till beredning av den ekonomiska produktivitets- och balanseringsprogrammet 19.3.2024. Koncerntjänsternas förslag beaktas i stadsdirektörens förslag och man kan bekanta sig med dem och ta ställning till dem i responsen.

Bekanta dig med nämndernas förslag här:

Processens framskridande

Nämnderna för växande och lärande, livskraft och stadsutveckling behandlade ärendet vid sina möten tisdagen den 19 mars.

Stadsdirektören ger sitt förslag i april och stadsstyrelsen behandlar programmet i april–maj. Stadsfullmäktige fattar beslut om programmet i maj 2024. Därefter utfärdas budgetramen för år 2025 så att denna överensstämmer med programmet.