Hoppa till innehåll

Helsingfors förvaltningsdomstol upphävde stadsfullmäktiges beslut om val av bildningsdirektör

Stadsfullmäktige valde 13.11.2019 pedagogie magister Sari Gustafsson till bildningsdirektör för Borgå stad fr.o.m. 1.1.2020.

Stadsfullmäktige valde 13.11.2019 pedagogie magister Sari Gustafsson till bildningsdirektör för Borgå stad fr.o.m. 1.1.2020.

Besvär över beslutet har anförts hos Helsingfors förvaltningsdomstol, som har upphävt beslutet på grund av ett formfel i det.

Förvaltningsdomstolen konstaterade att stadsfullmäktige har en omfattande prövningsrätt när det gäller att välja sektorchef bland sökande som uppfyller behörighetsvillkoren. Denna prövningsrätt begränsas dock av de allmänna utnämningsgrunder som framgår av grundlagen, såsom skicklighet, förmåga och beprövad medborgerlig dygd.

Grundlagens bestämmelse förutsätter i princip en jämförelse av de sökandes meriter, och en sådan jämförelse saknas i stadsfullmäktiges beslut. Den sammanfattning av sökandena som ingår i beslutet motsvarar enligt förvaltningsdomstolens beslut inte till sitt innehåll en meritjämförelse.

Stadsfullmäktiges beslut baserade sig på sammanfattningen av sökandena och den skicklighet som bl.a. visats i intervjuerna med stadsstyrelsen och fullmäktigegrupperna. Förvaltningsdomstolen upphävde beslutet på den grunden att beslutet tillkommit i oriktig ordning, eftersom det inte har lagts fram några anteckningar eller andra skriftliga utredningar om intervjuerna och eftersom ingen uttrycklig skriftlig meritjämförelse har utarbetats vid behandlingen av ärendet.

– Principen är att beslut som innehåller ett formfel korrigeras genom att ett nytt beslut fattas, men nu utreder vi noggrannare, hurdan beredning som krävs för ett nytt beslut. Stadsfullmäktige beslutar om valet av bildningsdirektör på framställning av stadsstyrelsen. Som snabbast kan beslutet behandlas på nytt redan under våren, konstaterar personaldirektör Anu Kalliosaari.