Hoppa till innehåll

Intresse för engelskspråkig grundläggande utbildning i Borgå, ärendet framskrider till beslutsfattande som ett tvåspråkigt förslag

Borgå stads utbildningstjänster har utrett om det i staden finns intresse och behov för engelskspråkig grundläggande utbildning. Både vårdnadshavare till små barn och företag i Borgå som rekryterar internationella arbetstagare förhåller sig positivt till detta. Ärendet behandlas i den finskspråkiga utbildningssektionen i dag 16.11.2023.

koululainen kirjoittaa kirjaansa

Man utredde förutsättningarna för att ordna engelskspråkig grundläggande utbildning samt behovet att öka den svenskspråkiga språkbadundervisningen med en elektronisk Webropol-enkät. I enkäten svarade 256 vårdnadshavare med barn i åldern 0–6 år under tiden 25.9-8.10.2023. Bland vårdnadshavarna var 227 intresserade av att för sitt barn ansöka om plats i antingen engelskspråkig undervisning eller svenskspråkigt språkbad. Bland dessa 227 valde 127 vårdnadshavare hellre engelskspråkig undervisning.

Dessutom bad staden om utlåtanden från större företag som är verksamma i området. Staden fick två svar, ur vilka det framgick att företagen i fråga troligen kommer att rekrytera flera engelskspråkiga arbetstagare i framtiden och att det således behövs engelskspråkig undervisning för de anställdas barn.

Ärendet har också utretts tidigare, år 2020. Då svarade 162 vårdnadshavare av barn under skolålder, och av svarandena var 60 % intresserade av att för sitt barn ansöka plats i engelskspråkig undervisning. Den gången nådde enkäten inte så många företag. Det enda företaget som svarade då på enkäten förhöll sig trots allt positivt till tanken.

– Det verkar som att det nu finns tillräckligt mycket intresse för att starta ett eventuellt pilotprojekt under de närmaste åren. Antalet elever i Borgå räcker dock inte helt till för att genomföra den engelskspråkiga undervisningen så det kan vara motiverat att närmare utreda ett pilotförsök med tvåspråkig undervisning, berättar direktör för grundläggande utbildning och gymnasieutbildning Jari Kettunen.

Ett pilotförsök med tvåspråkig undervisning i finska och engelska kunde inledas till exempel när den nya skolan i Gammelbacka blir klar. I området bor det redan många elever med främmande språk som modersmål, som också kunde dra nytta av tvåspråkig undervisning.

Borgå stad har för nuvarande rätt att ordna grundläggande utbildning på båda de inhemska språken. Man tror inte att den tvåspråkiga utbildningen (finska-engelska) skulle öka kostnaderna avsevärt, utan den kunde huvudsakligen genomföras med det nuvarande antalet undervisningsgrupper.

– Man bör naturligtvis satsa på lärarutbildningen för att inleda pilotförsöket och det kommer att uppstå små kostnadsbehov för materialen. Utbildningssektionen kunde leda inledandet av en noggrannare planering av pilotprojektet eftersom helheten främst handlar om olika läroplansmässiga lösningar, säger Kettunen.

Efter den finskspråkiga sektionen framskrider ärendet till nämnden för växande och lärande och vidare till stadsstyrelsen. Det är förpliktande att utreda ärendet i årets budget.