Hoppa till innehåll

Invånarenkät som bakgrund för delgeneralplanearbetet: drömmarnas Borgå växer och bereder sig på byggande av Östbanan

Borgåborna vill att staden växer till en stad med 60 000 - 70 000 invånare senast år 2050.

Borgåborna vill att staden växer till en stad med 60 000 – 70 000 invånare senast år 2050.

Nya bostadsområden önskas väst och sydväst om centrum, men dessutom kan nästan hela det bebyggda området tätas. Staden borde börja bereda sig på byggandet av Östbanan redan nu, även om beslutet om byggandet inte ännu fattats. Detta framgår ur resultaten av enkäten ”Planera din egen drömmarnas Borgå” som gjordes i början av sommaren.

Enkäten ansluter sig till revideringen av delgeneralplanen för de centrala stadsdelarna. I enkäten begärdes Borgåborna berätta sina synpunkter om utvecklingen av staden. Samtidigt fick Borgåborna berätta sina åsikter om stadsmiljön och -strukturen år 2050. Enkäten besvarades helt eller delvis av 733 Borgåbor.

Lämplig tillväxt cirka 0,5–1 procent per år

Största delen av de som svarade (86 %) önskar att Borgå växer med 10 000 – 20 000 invånare före år 2050, vilket skulle betyda en årlig tillväxt på cirka 0,5–1 procent. En del önskade ännu snabbare tillväxt. 10 procent tror att invånarantalet inte ändras, och endast 2 procent att invånarantalet minskar.   

De som svarade tror att Östbanan har en stor betydelse för tillväxten. Största delen anser att staden redan nu ska bereda sig på byggandet av Östbanan, även om beslutet om byggandet inte ännu har fattats. Kungsporten anses vara den bästa platsen för en ny station, men en del av de som svarade vill ha två eller flera stationer i Borgå. Näst populäraste placeringsalternativet är Hattula.   

– Östbanan och stationen delar åsikter i fråga om hur stadsstrukturen borde utvecklas. Lite över hälften av de som svarade vill att det i närheten av järnvägsstationen planeras ny tät stadsmiljö med boende, tjänster och arbetsplatser. Å andra sidan tyckte nästan hälften att bra bostadsområden finns annanstans i Borgå, och att det kring stationen ska planeras endast arbetsplatser och tjänster, berättar generalplanechef Maija-Riitta Kontio.

Lite över hälften vill köra till järnvägsstationen med egen bil. Nästan lika många vill cykla eller åka buss. Minst populärast var det att gå, men 41 procent vill ändå gå till den nya stationen.

Nya bostadsområden i väst och sydväst – befintliga bebyggda områden kan tätas och kompletteras

Enligt de som svarade består ett livskraftigt centrumområde av den nuvarande stadskärnan, västra åstranden och gamla stan. Centrumet borde dock utvecklas, göras livligare och tätas. Bästa områden för företagsverksamhet är Kungsporten, Östermalm-Stadshagen och Ölstens.

– De som svarade tycker att utvecklingen av stadsstrukturen ska riktas mot väst och sydväst från nuvarande centrum. De populäraste områden för nya bostäder är Hattula, området kring Kungsporten samt åkerområdena i Alkrog väster om Tolkisvägen, säger Kontio.

– Å andra sidan hittades områden som kan kompletteras och tätas överallt i planeringsområdet. Enligt de som svarade kan nästan alla bebyggda områden tätas och kompletteras.

Dagligvaruhandel den viktigaste tjänsten i vardagen – närnaturen är en resurs

Enligt enkäten är dagligvaruhandeln den viktigaste tjänsten i vardagen, men också närrekreationsområdena, idrottsplatserna, skolorna, daghemmen samt kollektivtrafikförbindelserna och -hållplatserna anses vara viktiga. De som svarade önskar i stadsområdet ett omfattande nät av cykelvägar som leder från centrum också till byarna på landsbygden.

Vardagstjänster önskas finnas i närheten av nuvarande bosättning kring stadsbebyggelsen.

– I svaren betonades naturens betydelse som resurs för invånarna och för stadens dragningskraft. I synnerhet betydelsen av närnaturen lyftes fram som en faktor som ökar välbefinnandet. I många svar önskades också att havsnärheten utnyttjas bättre, berättar Kontio.

Viktiga områden för naturen och rekreationen anses vara stränderna vid Borgå å, Kokon, Svinö, Ruskis, Gammelbacka skog, Telegrafberget, Haikoskogen, Jonasbacken, skogarna i Stensböle och skogarna i Humla.

De som svarade hade också möjlighet att skriva fritt formulerade åsikter och tankar om drömmarnas Borgå 2050. I svaren gavs många bra utvecklingsidéer för livskraften, imagen, dragningskraften, kulturmiljön och många andra faktorer.

——————————–

Fakta om delgeneralplanearbetet:

Vad avses med generalplan och delgeneralplan?

  • Generalplanen är kommunens översiktliga markanvändningsplan. I generalplanen fastställs de stora linjerna för stadens utveckling samt användningsändamålet för olika områden, t.ex. bostadsområden, arbetsplatser, trafikleder och rekreationsområden.
  • Generalplanen styr och samordnar olika funktioner allmänt. Genom generalplanläggningen avgörs principerna för den eftersträvade utvecklingen, och generalplanen styr utarbetandet av detaljplanerna för områdena.
  • Generalplanen kan gälla hela kommunen eller ett delområde, varvid den kallas en delgeneralplan. Generalplanen presenteras på en karta och till den fogas planbeteckningar och bestämmelser samt en beskrivning.

Hur framskrider planeringsarbetet för delgeneralplanen för de centrala delarna?

  • Stadsfullmäktige deltar i planeringen av delgeneralplanen i en strategiworkshop i början av november. 
  • Först utarbetas preliminära allmänna strukturmodeller för samhällsstrukturen. Med dem undersöks olika utvecklingstrender samt identifieras möjligheter, risker och osäkerhetsfaktorer i anslutning till utvecklingen av staden, samhällsstrukturen samt ändringar i markanvändningen och trafiknätet.
  • På vårvintern bedöms konsekvenserna av strukturmodellerna och jämförs modellerna sinsemellan.
  • På våren läggs strukturmodellerna offentligt fram, och Borgåborna och alla andra intressenterna får bedöma modellerna och framföra sina åsikter om den bästa modellen.
  • På hösten 2022 väljer fullmäktige den bästa modellen eller sammanställningen av modeller, på grund av vilken delgeneralplanearbetet fortsätter genom att utarbeta ett planutkast.

Ytterligare information om generalplanläggning: