Hoppa till innehåll

Investeringsanslagen för kommunteknik behandlas av stadsstyrelsen

Vid sitt möte den 1 juni behandlar stadsstyrelsen beviljandet av anslag för byggande av Kullo företagsområde samt för byggande av leder för lätt trafik i samarbete med NTM-centralen. Tidtabellerna och kostnadskalkylerna för projekten var ännu inte kända när budgeten för innevarande år utarbetades.

Vid sitt möte den 1 juni behandlar stadsstyrelsen beviljandet av anslag för byggande av Kullo företagsområde samt för byggande av leder för lätt trafik i samarbete med NTM-centralen. Tidtabellerna och kostnadskalkylerna för projekten var ännu inte kända när budgeten för innevarande år utarbetades.

Byggnadsprojekteringen i Kullo företagsområde är färdig, och meningen är att byggnadsarbetena ska börja i oktober i år.  Stadsdirektören föreslår för stadsstyrelsen att en överskridning på en miljon euro godkänns för investeringsanslaget för kommunteknik år 2020.  Samtidigt godkänns en riktgivande finansieringsplan för åren 2021 och 2022 för att genomföra entreprenaden av Kullo företagsområde. De preliminära anslagsreserveringarna skulle vara 6 miljoner euro år 2021 och 4,2 miljoner euro år 2022. Stadsfullmäktige fattar det slutgiltiga beslutet om anslaget.

Borgås viktigaste område med företagstomter

– Kullo företagsområde är Borgås viktigaste område med företagstomter under de närmaste åren. Det finns redan en efterfrågan på tomter i området. Området kommer att marknadsföras under namnet Sköldviks företagsområde och som en lämplig plats bl.a. för cirkulär ekonomi. Detta väntas öka Borgås attraktionskraft. Området erbjuder möjligheter till samarbete med energi- och kemindustrins nätverk av underleverantörer, säger biträdande stadsdirektör Fredrick von Schoultz. 

En detaljplan för området skulle göra det möjligt att bygga uppskattningsvis 400–500 nya arbetsplatser och 39 nya tomter med en byggrätt på sammanlagt 175 000 m²-vy. I dagens läge finns det ca 250 arbetsplatser i området.

– Enligt en försiktig kalkyl kan byggandet av Kulloområdet öka stadens skatteinkomster med sammanlagt ca 1,3–1,4 miljoner euro per år, förutsatt att tomterna går åt och nya företag etablerar sig i området.  Stadens inkomster för tomtförsäljning och markanvändningsavtal beräknas bli cirka 4,6 miljoner euro.

Kostnaderna enligt byggnadsplanerna beräknas uppgå till ca 14 miljoner euro (moms 0 %). Då ingår också slutbehandling, dvs. asfaltering och plantering.  Kommunteknikens andel av de totala kostnaderna är cirka 11,2 miljoner euro och Borgå vattens 2,8 miljoner euro.  De slutliga kostnaderna och kostnadsfördelningen klarnar i samband med valet av entreprenör, inom augusti-september.

Tomter i området kan börja marknadsföras när man vet, enligt vilken tidtabell de kommunaltekniska anläggningarna blir färdiga. Markägarna har betalat markanvändningsersättningar för ca 2 miljoner euro.  Inte heller de kan sälja tomter och få inkomster för området förrän där finns tillräcklig kommunalteknik.  För närvarande pågår konkurrensutsättning av byggandet av kommunaltekniken. Målet är att byggandet av kommunaltekniken börjar under hösten 2020 och byggandet av tomterna under senare delen av år 2021.

Trygga leder för lätt trafik

Borgå stad och Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland har under flera års tid i samarbete berett förbättringar i säkerheten för lätt trafik vid landsväg 170 och Mörskomvägen. I de båda projekten har parterna kommit överens om att kostnaderna för planering och byggande fördelas jämnt.

Vid landsväg 170 har en del av lättrafikleden redan byggts, sträckan mellan Kullo och Tjusterbyvägen.  Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland har fått ett anslag ur statsbudgeten för byggande av lättrafikleder på sträckan Tjusterbyvägen-Ernestasvägen samt på sträckan Parstensvägen-Prästträskvägen vid Mörskomvägen.

– NTM-centralens anslag är reserverade för åren 2020 –2022.  För att projekten ska kunna genomföras måste också Borgå stad anvisa behövliga anslag i sin budget.  Enligt den nuvarande kostnadskalkylen kommer staden att få en kostnad på 400 000 euro för lättrafikleden vid Mörskomvägen och byggnadskostnader på 1,3 miljoner euro för lättrafikleden vid landsväg 170, konstaterar Fredrick von Schoultz. 

Stadsdirektören föreslår för stadsstyrelsen att en överskridning på 400 000 euro godkänns för investeringsanslaget för kommunteknik år 2020. Samtidigt godkänns för 2021 en riktgivande finansieringsplan för genomförandet av entreprenaden på väg 170 och lättrafikleden vid Mörskomvägen. Det preliminära anslagsbehovet år 2021 är 1,3 miljoner euro.  Också för detta anslag är det stadsfullmäktige som fattar det slutgiltiga beslutet.